mediacyjne newsy zebrane w jednym miejscu, jedyne ogólnopolskie kalendarium wydarzeń dotyczących mediacji, ADR itp. 

kolejno:  nadchodzące wydarzenianastępnie ostatnie informacje,  dalej trwające prace legislacyjne,  na koniec archiwum wcześniejszych
(uwaga: 1. "wersja beta" - c.d.n., 2. w wydarzeniach głównie konferencje itp., szkolenia - bezpłatne lub unikalne 3. wybór subiektywny!)
chcesz wykorzystać? - świetnie, będę tylko wdzięczny za podanie: "z serwisu oMediacji.pl" i/lub "zebrał MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk
chcesz coś dodać? masz uwagi? - napisz proszę na:  redakcja@oMediacji.pl

zapraszam także na:  www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk  i zachęcam do śledzenia:  https://twitter.com/switluk

najnowsze:

14 października Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
w której m.in.  Dział X Pozasądowe rozwiązywanie sporów (Art. 591-595) z mediacją i koncyliacją, także na etapie przedsądowym; preferencje dla SP PGRP mogą wzbudzać kontrowersje, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na bardzo pozytywne wyraźne i szerokie wprowadzenie polubownego rozwiązywania sporów do zamówień publicznych, a nawet obligatoryjne (w pewnym zakresie: przy braku informacji o próbie polubownej, przy wartości ZP min. 10 lub -  budowlanego - 20 mln euro oraz z WPS min. 100 tys. zł.) kierowanie sporów tego typu do mediacji - pierwszy przypadek obligatoryjnego kierowania spraw do mediacji w polskim prawie (bo nie obligatoryjnej mediacji, ta pozostaje wszak dobrowolna - to Strony wciąż decydują o udziale w rozmowach ugodowych) 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1567,prezydent-podpisal-osiem-ustaw.html

nadchodzące wydarzenia:

 
14-18 października Tydzień Mediacji
i 17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji / Conflict Resolution Day
szereg aktywności i wydarzeń promujących mediację w całej Polsce; standardowo: dyżury mediatorów, spotkania mediatorów i sędziów, "lekcje sądowe" z inscenizacją mediacji, prezentacje, plakaty, ulotki itp. imprezy ponadlokalne - poniżej

zbiorcza lista wydarzeń Tygodnia Mediacji organizowanych przez Sądy
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wydarzenia-organizowane-przez-sady-z-okazji-dnia-i-tygodnia-mediacji-2019

14 października, Chrzanów
Salon Mediacji: Rola sędziego i pełnomocnika procesowego w promocji oraz rozwoju mediacji"
http://www.chrzanow.sr.gov.pl/salon-mediacji-2019-r,new,mg,3,37.html,282

14 października, Bydgoszcz
Forum mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

15 października, Ostrołęka
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Ostrołęka
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/15-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-ostro%C5%82%C4%99ka-panel-dyskusyjny-mediacja-zagadnienia-praktyczne

16 października, Radom
konferencja SO Radom i PCM O/Radom:  „Mediacja – aspekty prawne i praktyczne. Rola pełnomocnika w mediacji”.
https://www.radom.so.gov.pl/download/obchody-miedzynarodowego-dnia-mediacji-i-tygodnia-mediacji-2019-zaproszenie-1569313453.pdf

17-18 października, Strasburg
Spotkanie Grupy Roboczej CEPEj ds. Mediacji 
(m.in. na temat: przygotowania do mediacji sędziów, pełnomocników i notariuszy; rozwoju mediacji karnej; studium wykonalności konwencji mediacyjnej)

17 października, Siedlce
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Siedlce
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/17-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-siedlce-panel-dyskusyjny-mediacja-jak-skutecznie-j%C4%85-promowa%C4%87-w-%C5%9Brodowisku-s%C4%99dzi%C3%B3w-prokurator%C3%B3w-i-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w
[zapraszam na to wydarzenie jako jeden z panelistów]

17 października, Warszawa
konferencja: "Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży - aspekty teoretyczne i praktyczne"
https://www.konferencja.ppbw.pl/

17 października, Gdańsk
panel pomorskiego CAM z WPiA UG i SO w Gdańsku: "Mediacja - dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa"
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/gdansk/mediacja-dobre-rozwiazanie-dla-biznesu-i-sadownictwa-232551/?source=directory

17 października, Zamość
konferencja Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy" i Sądu Okręgowego w Zamościu: "Mediacja - rozmowa mimo różnic"
https://mediatorzy-polscy.eu/news/konferencja-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-w-sadzie-rejonowym-w-zamosciu/

17 października, Bydgoszcz
Forum mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

17 października, Rzeszów
konferencja Sądu Okręgowego w Rzeszowie: "Mediacja ma moc na Podkarpaciu"
https://www.rzeszow.so.gov.pl/files/Tydzien_Mediacji_1.pdf

18 października, Poznań

konferencja PCM O/Poznań: „Jak budować mosty współpracy”
http://konferencjapcm.pl/


18 października, Szczecin
Szczeciński Salon Mediatora SM Consensus i SO w Szczecinie
https://www.facebook.com/events/1349879131849794/

18 października, Kraków
konferencja SO Kraków dla sędziów, ławników, pełnomocników, kuratorów, mediatorów: "Dziecko wobec rozstania rodziców"
http://www.krakow.so.gov.pl/ty,m,m1,37,234

18 października, Olsztyn
VI Olsztyńskie Forum Mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

21 października, Płock
konferencja Sądu Okręgowego w Płocku i PCM O/Warszawa: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://www.plock.so.gov.pl/zaproszenie-na-konferencje-21-pazdziernika-2019r,new,mg,127,131.html,1001

24 października, Oława
VIII Oławska Konferencja Mediacyjna
https://konferencjamediacyjna.pl/

24 października, Gorzów Wielkopolski
panel dyskusyjny lubuskiego CAM na temat mediacji gospodarczej

25 października, Warszawa
konferencja: "Różne oblicza dialogu - homo dialogicus"
https://www.facebook.com/events/309870156090686/


7 listopada, Wrocław
konferencja: "Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje"
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/wroclaw/konferencja-dla-mediatorow-obywateli-pt-rola-mediatora-w-nowym-otoczeniu-prawnym-zmiany-w-kpc-a-mediacje-237352/?source=directory

7 listopada, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/

7 listopada, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/

8 listopada, Warszawa
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/

14 listopada, Warszawa
planowany kolejny Salon Mediacji w SO Warszawa - potwierdzenie daty i tematyki wkrótce

15 listopada, Gdańsk
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_gdansk_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

15 listopada, Kielce
konferencja Sądu Okręgowego w Kielcach i kieleckiego CAM na temat mediacji gospodarczych

20 listopada, Toruń
konferencja 2 studenckich kół naukowych UMK: "Mediacja w sprawach rodzinnych"
https://www.facebook.com/events/434836543713467/

25-26 listopada, Warszawa
6. edycja Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR: "Roszczenia w budownictwie: strategie dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi"
https://konferencja.sidir.pl/


6 grudnia, Warszawa
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/

9 grudnia, Warszawa
konferencja UKSW: "Sąd w sprawach cywilnych - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda"
http://unikonferencje.pl/konferencja/10845-sad-w-sprawach-cywilnych-stan-de-lege-lata-i-postulaty-de-lege-ferenda

12 grudnia, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/

12 grudnia, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/

grudzień, Białystok
konferencja CM przy NRA: "Międzynarodowa praktyka mediacji"
(początkowo planowana na wrzesień)

jesień/koniec roku
spodziewane przetargi na świadczenie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej
m.in. ze świadczeniem bezpłatnej mediacji (z ograniczeniami określonych sytuacjach, dla uprawnionych),
wedle wchodzących zasadniczo w życie od 2020 r. przepisów ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001255

21-23 stycznia 2020, Barcelona
Global Mediation Conference
https://globalmediationconference.org

 = = = = = = = = = = = = =

ostatnie informacje:

11 września Sejm uchwalił (26 września Senat przyjął bez poprawek, 14 października Prezydent podpisał) nowe Prawo zamówień publicznych (m.in. Dział X z mediacją i koncyliacją; preferencje dla SP PGRP mogą wzbudzać kontrowersje, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na rewolucyjne i bardzo pozytywne wyraźne wprowadzenie polubownego rozwiązywania sporów) do zamówień publicznych, a nawet obligatoryjne (w pewnym zakresie) kierowanie takich spraw do mediacji
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 

15 sierpnia
weszła w życie Ustawa z dnia
15 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1309), m.in. znacznie rozszerzająca zakres mediacji i koncyliacji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP: od teraz wystarczy, że tylko jedna ze Stron sporu jest (szeroko pojętym) podmiotem publicznym

13 sierpnia
Na facebookowym mediacyjnym profilu MS pojawiły się dane procentowe dotyczące wysyłania spraw do mediacji przez Sądy w pierwszym
półroczu 2019 roku - aktualny ogólnopolski tzw. wskaźnik mediacji to 1,2%
[moje refleksje i pomysł jak wyjść ponad śladowe stosowanie mediacji:   http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji ]

7 sierpnia, Singapur
rozpoczęło się podpisywanie Singapurskiej Konwencji Mediacyjnej (Singapore Convention od Mediation), czyli (wypracowanej przez UNCITRAL, a przyjętej 20 grudnia 2018 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych ugód mediacyjnych w sporach gospodarczych), tym samym mediacja może zyskać możliwości, którymi arbitraż cieszy się już od 61 lat (Konwencja Nowojorska 1958), zwiększyć swoje znaczenie i wykorzystanie;
pierwszego dnia Konwencję sygnowało 46 państw, m.in. USA i Chiny, brak państw UE (rozwiązania ONZ nieco różne się od analogicznych unijnych).

6 sierpnia
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (ogłoszona 8 sierpnia, Dz.U. 2019 poz. 1495) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001495       
w której m.in.:
- w zakresie wpisu na listę stałych mediatorów: stosowanie Rozdz. II KPA oraz "milczący"wpis w braku decyzji przez 14 dni od wniosku;
- w UNDFP: wykonanie wiążącej ugody administracyjnej oraz wydatek i zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych (wyraźne sprecyzowanie podobnie jak o cywilnej przed dwoma laty)
- w KPC – SOKIK: możliwość zawarcia ugody w postępowaniu odwoławczym od decyzji prezesów UOKiK, URE, UKE, UTK i dyrektorów Wód Polskich (jednak – mimo technicznych podobieństw - bez mediacji: wyraźnie wyłączono mediacyjne przepisy KPC, zignorowano analogiczne KPA)

24 lipca
Prezydent RP podpisał nowelizację KPC tj. ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (ogłoszoną 6 sierpnia, D.U. 2019 poz. 1469) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001469 

23 lipca
apel CM Lewiatan (CAM Koordynator) wraz z przedstawicielami nauki i biznesu - kierownictwami innych CAMów
skierowany do prezesów sądów okręgowych i rejonowych o wprowadzenie procedur kierowania spraw do mediacji
https://www.cammediacje.pl/assets/files/apel-do-prezes%C3%B3w-s%C4%85d%C3%B3w-okr%C4%99gowych-i-rejonowych_final.pdf 

16 lipca
Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak skierował do prezesów Sądów pismo w sprawie zwiększenia stosowania mediacji
w szczególności przez spotkania informacyjne i m.in. współpracę z CAMami i innymi organizacjami mediatorów
https://www.cammediacje.pl/assets/files/pismo-psms-%C5%82p.pdf 

12 lipca
wpłynął do Sejmu rządowy projekt Prawa zamówień publicznych (aktualnie w Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-122-19   w którym m.in.
- wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych (Sąd Okręgowy w Warszawie)
- wyraźnie przewidziana mediacja (i pokrewne) w sporach na tle zamówień publicznych
- w pewnych sytuacjach obligatoryjne kierowanie do mediacji
- mediacja i koncyliacja Sądu Polubownego przy PGRP również w sporach publiczno-prywatnych

czerwiec/lipiec
opublikowano wskazówki CEPEJ i IMI w sprawie szkoleń mediacyjnych
https://rm.coe.int/cepej-2019-8-en-guidelines-mediation-training-schemes/168094ef3a

12 czerwca
UOKiK opublikował podsumowanie 2 lat działania "konsumenckiego ADRu"
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15565  


maj/czerwiec
wystartował projekt "Mediacyjne NGOsy" toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu
mający na celu podniesienie kwalifikacji mediatorów (szkolenia, superwizje, konferencja) i sieciowanie ich organizacji,
a terytorialnie obejmujący województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie
http://www.mediacyjnengo.pl/

= = = = = = = = = = = = =

legislacja itp.:

nowe Prawo zamówień publicznych (m.in. Dział X z wyraźnie przewidzianą, a nawet w pewnym zakresie obligatoryjną mediacją i koncyliacją)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 
(stan: 11 września uchwalona przez Sejm)  

nowa Ordynacja podatkowa (zamiar wprowadzenia mediacji z organami podatkowymi, umowy podatkowej, nowej listy mediatorów itd.)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3517 
(stan pod koniec sierpnia: w Sejmie, po pierwszym czytaniu, skierowany do Komisji Finansów Publicznych)

zmiany KRiO i in. (m.in. prowadzone przez mediatorów i ewentualnie prowadzące do mediacji tzw. rodzinne postępowanie informacyjne)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3254 
(stan pod koniec sierpnia: w Sejmie, po pierwszym czytaniu i sprawozdaniu Komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach)
(MS opracowało także projekty rozporządzeń w sprawie elementów ugody mediacyjnej i pouczenia w rodzinnym postępowaniu informacyjnym)

zmiany KRiO (oraz KPC i KK) w Senacie (m.in. opieka naprzemienna)
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html
(stan pod koniec sierpnia: projekt po konsultacjach społecznych)

nowe Ustawa o nieletnich (m.in. rozdział o mediacji)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449
(stan pod koniec sierpnia: wnioskodawca tj. MS ma odnieść się do zgłoszonych uwag)

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej dosystemu kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/
(stan pod koniec sierpnia: ??)

Europejskie standardy dla ośrodków mediacyjnych i mediatorów
https://rm.coe.int/0900001680901dc6
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf

= = = = = = = = = = = = =

poprzednie wydarzenia i starsze informacje:


11 października, Koszalin
Koszaliński Salon Mediatora
https://koszalin.so.gov.pl/index.php?p=new&idg=mg,3,37&id=268 

11 października, Warszawa
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa,_1110_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

11 października, Wrocław
konferencja doktorancko-studencka na WPAiE UWr: "Profesjonalizm mediatora, prawnika i urzędnika w mediacjach"
https://www.facebook.com/112243506820863/photos/a.119999496045264/131909498187597/?type=3&theater 

10-11 października, Wrocław
IV spotkanie ADR Study Space / Konferencja U.Wr., P.Opol., wrocławskich OIRP i ORA: "Standardy mediacji w Europie"
https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/990 

10 października, Gdańsk
bezpłatne seminarium prawno-technicznie kancelarii DZP i firmy CAS: "Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowywania roszczeń"
https://www.dzp.pl/konferencje/1106-waloryzacja-kontraktow-budowlanych-strategie-prawne-oraz-metodyka-przygotowania-roszczen 

9-10-11 października, Ciechocinek
25 Konferencja naukowo-techniczna Sekocenbud (m.in. rryzyka, roszczenia i spory w zamówieniach publicznych)
https://www.sekocenbud.pl/konferencja/ 

5 października, Warszawa
konferencja WSNS Pedagogium: "Szkoła bez hejtu"
https://pedagogium.pl/nauka/konferencje/bezhejtu/ 

4 października, Poznań
panel dyskusyjny wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych, pracowniczych i karnych
https://caim.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/04.10-program-panelu-dys..pdf 

3 października, Kraków
CM OIRP Kraków: I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny dla Biznesu
https://negocjacjeimediacje.biz 

3 października, Warszawa
panel dyskusyjny CAM Lewiatan w SO Warszawa: "Przyszłość mediacji cywilnej w Polsce w świetle najnowszych zmian KPC. Negocjacje i mediacje w praktyce organów ścigania i sądów karych"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/3-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-warszawa-panel-dyskusyjny-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-mediacji-cywilnej-w-polsce-w-%C5%9Bwietle-najnowszych-zmian-do-kodeksu-post%C4%99powania-cywilnego.-negocjacje-i-mediacje-w-praktyce-organ%C3%B3w-%C5%9Bcigania-i-s%C4%85d%C3%B3w-karnych 

1-2 października, Lublin
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 


30 września, Katowice
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/30-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-katowice-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

30 września - 1 października, Kielce
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych kieleckiego CAM
https://cam.siph.com.pl/szkolenie/ 
   
28-29 września, Łódź

bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych łódzkiego CAM
http://www.cam-lodz.pl/wydarzenia/szkolenie-dla-mediatorow-28-29-wrzesnia/ 

27 września, Warszawa    (Uwaga!: termin konferencji nieaktualny, nowy zostanie podany wkrótce)
konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości (w związku z Tygodniem Mediacji): "Etyka w mediacji"
4 panele: kodeks etyki mediatora, sąd a mediator, mediator a pełnomocnik, odpowiedzialność mediatora

27 września, Łódź
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/szkolenie-z-public-relations/ 

27 września, Londyn
Konferencja CIArb.: Mediation Symposium 2019 - Mediation in Times of Crises
https://www.ciarb.org/events/mediation-symposium-2019/ 

26-28 września, Toruń

szkolenie dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy": "Alienacja rodzicielska" (100zł w tym noclegi i posiłki)
http://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

26-27 września, Toruń
konferencja UMK i Court Watch Polska: "Udział Obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości" (m.in. o ADR) 
https://courtwatch.pl/in-english/conference-2019/ 

26 września, Białystok
panel podlaskiego CAM o mediacji w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego
https://podlaskiecam.pl/vi-wschodni-kongres-gospodarczy-26-09-2019-9-30-11-00-panel-mediacje-i-arbitraz/ 

25 września, Poznań
panel dyskusyjny wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych i karnych
https://caim.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/25.09-program-panelu.pdf 

25 września, Kielce
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/25-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-kielce-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

24-25 września, Lublin
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 

21-22 września, Warszawa
Konferencja Uniwersytetu SWPS: "Dialog motywujący wczoraj dziś i jutro" (tematyka bliższa terapii; impreza płatna)
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/20524-dialog-motywujacy-wczoraj-dzis-i-jutro 

20 września, Kielce
podczas targów Kielce Bike Expo - stoisko C-24 i panel kieleckiego CAM: "Biznes Wybiera Mediacje"

19 września, Gdańsk
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/19-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-gda%C5%84sk-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

19 września, Rzeszów
panel podkarpackiego CAM:„Mediacje gospodarcze – transakcje i kontrakty. Koszty i korzyści” 
http://cam.rzeszow.pl/panele-dyskusyjne/ 

17 września, Bydgoszcz
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/17-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-bydgoszcz-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji

16 września, Żyrardów  
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SR w Żyrardowie: "Mediacja - od teorii do praktyki"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/16-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-%C5%BCyrard%C3%B3w-panel-dyskusyjny-mediacja-od-teorii-do-praktyki

16 września, Łódź
panel na temat mediacji podczas łódzkiego Europejskiego Forum Gospodarczego; sprawozdanie:
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/o-mediacjach-w-biznesie-za-nami-xii-edycja-lodzkiego-europejskiego-forum-gospodarczego/

14-15 września, Katowice
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych śląskiego CAM
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/szkolenie-z-mediacji-gospodarczych-dla-mediatorow-wrzesien-2019/ 

13 września, Warszawa
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

11-12 września, Kraków
CM OIRP Kraków: "Kongres Mediacji" (poświęcony mediacji gospodarczej i administracyjnej - II Dzień mediacji Administracyjnej )
http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci-cmg/kongres-mediacji-2019-ii-dzien-mediacji-administracyjnej/
https://kongresmediacji.com/


11 września, Białystok
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/11-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-bia%C5%82ystok-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji

25-31 sierpnia, Ojrzanów
Polski Festival NVC (nonviolent communication = porozumienia bez przemocy)
https://polskifestiwalnvc.pl/ 


22-26 lipca, Gdańsk
European Forum for Restorative Justice - Letnia szkoła: "Sprawiedliwość naprawcza przyjazna dziecku"
http://www.euforumrj.org/events/summerschool2019/
 

9-11 lipca, Luksemburg
10th World Mediation Forum
https://fmm2019.openum.ca/en/organisateurs-et-partenaires/comite-organisateur-2/ 

27 czerwca, Warszawa
śniadanie biznesowe DZP: "Problematyka odstąpienia od umowy o roboty budowlane 
https://www.dzp.pl/konferencje/1069-problematyka-odstapienia-od-umowy-o-roboty-budowalne 

26 czerwca, Lipsk
konferencja Fomento na temat mediacji w międzynarodowych sprawach spadkowych
https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/

24-26 czerwca, Warszawa
I Polski Kongres Prawa Budowlanego
http://zam-bud.pl/ 

18 czerwca
Minister Sprawiedliwości powołał nowy (IV kadencja) skład Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy MS czyli tzw. Rady ADR - organu doradzającego (oby częściej...) w sprawach przepisów, praktyki i propagowania mediacji i arbitrażu; zarządzenie MS ze składem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/poz-140 

17-18 czerwca, (Śląsk)
konferencja: Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy
http://dydaktyka.polsl.pl/ziie/strategie2019/site/index.html#tematyka

17 czerwca, Warszawa
Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego - prezentacja projektu "Deklaracja Arbitra" i dyskusja o standardach pracy arbitrów
https://polisharbitration.pl/dyskusja-na-temat-deklaracji-arbitra/

17 czerwca Warszawa,
konferencja w Biurze RPO: "Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców"
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/standardy-pomocy-dziecku-w-sytuacji-rozstania-rodzicow-konferencja-w-biurze-rpo 
broszura „Standardy...” (opracowana z udziałem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych”
http://standardyrozstania.pl/wp-content/uploads/2019/05/STANDARDY_ROZSTANIA_www.pdf 

17 czerwca, Warszawa
Akademia Grzegorza Turniaka: "Ludzka twarz biznesu - mediacje, rekrutacje, relacje"
https://agt.edu.pl/

17 czerwca, Katowice
panel śląskiego CAM: „Mediacja gospodarcza – praktyczne problemy”
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-mediacja-gospodarcza-praktyczne-problemy/

14 czerwca, Gdańsk
Salon Mediatora: "Mediacje w sprawach nieprocesowych"
http://gdansk.so.gov.pl/salon-mediatora-mediacje-w-sprawach-nieprocesowych-zaproszenie-na-spotkanie-14-czerwca-2019-r 

14 czerwca, Szczecin,
III Szczeciński Salon Mediatora
https://www.facebook.com/events/1077116129154968/ 

7 czerwca, Nowy Tomyśl
konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce: "Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR"
http://www.nig.org.pl/sa/

13 czerwca, Radom
panel CAM Lewiatan: „Wspomaganie rozwoju mediacji w sądach i prokuraturach”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-wspomaganie-rozwoju-mediacji-w-s%C4%85dach-i-prokuraturach 

13 czerwca, Poznań
szkolenie CAM Lewiatan dla wielkopolskiego CAM: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/ 

12 czerwca w Warszawie
w siedzibie KNF wręczono po raz kolejny wyróżnienia:
Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji (ustanowiona w 2014 roku wg mojego pomysłu) - laureaci:
PZU, TUiR WARTA, GENERALI TU, STU ERGO HESTIA, UFG, TUZ TUW, INTER RISK TU
oraz Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym (nadawane od zeszłego roku) - laureaci:
r.pr. Adriana Olszowy, r.pr. Lucjan Chreściak (EuCO SA), r.pr. Albert Demidowski (Votum SA)
- z wszystkimi ww. Osobami i niemal wszystkimi Instytucjami miałem przyjemność wielokrotnie mediować,
więc z tym większym przekonaniem - najserdeczniej gratuluję!  
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/mediacja/wyroznienie?articleId=38954&p_id=18 

10-11 czerwca, Trójmiasto
Forum Praktyków Partycypacji
https://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2018/

11 czerwca, Kluczbork
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – stawiam na mediacje”
http://www.cam.opole.pl/1725-2/

6 czerwca, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: „Mediacje – specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej”
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/80-895-gdansk/mediacje-specyfika-rozstrzygania-sporow-w-gospodarce-morskiej-223927/?source=directory

6 czerwca, Warszawa
Salon Mediacji: "Ile negocjacji w mediacji?"; Sąd Okręgowy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 s. 475, g.10-13  
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/241/strefa-mediatorow 


4-6 czerwca, Bilbao
Doroczne zgromadzenie ogólne oraz sympozjum European Forum for Restorative Justice
http://www.euforumrj.org/events/agmandsymposium/ poprzednie wydarzenia 2019:

4 czerwca, Kielce
Panel dyskusyjny Świętokrzyskiego CAM

3, 4, 6, 7 czerwca, Lublin
panele dyskusyjne na temat mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 

1 czerwca, Poznań
II Kongres Prawników Polskich (m.in. panel o planowanych zmianach KPC, w tym o mediacji)
http://kongresprawnikow.info/ 


maj - czerwiec
na stronie  Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości pojawiły się:
opracowanie zbiorcze na temat mediacji 2006-1018
(plik pdf do pobrania: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,7.html )
[moje refleksje:   http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji ]
oraz zaktualizowanych do ubiegłego roku szersze dane na temat mediacji cywilnych i gospodarczych,
w sprawach karnych, nieletnich i z zakresu prawa pracy (nadal brak rodzinnych)
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/   

kwiecień - czerwiec
rekrutacja na bezpłatne studia dla (wpisanych na listy) mediatorów gospodarczych:
Kraków, Lublin (WS Humanitas) - rekrutacja trwa: http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze 
Łódź (Uniwersytet Łódzki) - rekrutacja od 18 czerwca: https://tiny.pl/trgk6
(analogiczne studia tego projektu na UAM w Poznaniu - rekrutacja zakończona w 2018)

30-31 maja, Bydgoszcz
Panel CAM: "Kujawsko-Pomorskie Forum Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych"
http://cam.bydgoszcz.pl/article/panel-dyskusyjny-kujawsko-pomorskie-forum-wymiany-doswiadczen-mediacyjnych-i-30-kropka-05-kropka-2019-ii-31-kropka-05-kropka-2019

31 maja, Poznań
bezpłatne szkolenie dla mediatorów wielkopolskiego CAM
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

29 maja, Warszawa
konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości: „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”
https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/formularz-rejestracyjny-na-konferencje-centrum-arbitrazu-i-mediacji-szansa-dla-przedsiebiorcow/

29 maja, Wrocław
konferencja WSB we Wrocławiu: "Mediacja w polskim porządku prawnym - regulacje prawne i praktyka stosowania"
https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/konferencja-mediacje-podstawy-prawne-i-praktyka-stosowania 

29 maja, Olsztyn
szkolenie CAM Lewiatan dla olsztyńskiego CAM: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/29-maja-olsztyn-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

28 maja, Zielona Góra
panel lubuskiego CAM: „Mediacje jako platforma dialogu dla biznesu”
www.mediacje-cam.pl/mediacje-jako-platforma-dialogu-dla-biznesu/ 


28 maja, Kędzierzyn-Koźle
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – duże możliwości”
http://www.cam.opole.pl/1718-2/ 

28 maja, Wrocław
bezpłatne szkolenie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej: „Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów”
https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/wroclaw/budowanie-zespolu-i-sztuka-rozwiazywania-konfliktow-224679/?source=directory
 

24-25 maja, Ustroń
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych, Śląskie CAM
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/10-maja-termin-zgloszen-na-szkolenie-z-mediacji-gospodarczych/ 

24 maja, Poznań

bezpłatne szkolenie dla mediatorów wielkopolskiego CAM
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/


23-24 maja, Warszawa
konferencja: „Dispute Resolution in M&A Transactions”
http://disputeresolutionmaconference.com/
http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/podstrony/konferencja-dispute-resolution-in-m-a-transactions-23-24-maja-2019-r-15489617098477.html 

23 maja
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
https://www.iustitia.pl/component/dpcalendar/event/9?calid=131 


23 maja, Warszawa
szkolenie CAM Lewiatan: „Konflikty w mediacjach pracowniczych i jak sobie z nimi radzić”
https://online.ikongres.pl/conference/szkolenie_centrum_mediacji_-_konflikty_w_relacjach_pracowniczych_i_jak_sobie_z_nimi_radzic


23 maja, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: "Tajemnica przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie"
http://www.pcaim.org.pl/aktualnosci/60-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance-mediacje-w-prawie-pracy-i-biznesie.html
prezentacje z panelu:
http://pcaim.org.pl/aktualnosci/61-podsumowanie-panelu-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance.html 

23 maja, Poznań
panel wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/ 

22 maja, Warszawa
spotkanie SA KIG: „Arbitraż instytucjonalny od kuchni nad Wisłą, Renem i Dunajem
https://sakig.pl/przyszle-wydarzenia/arbitraz-instytucjonalny-od-kuchni-nad-wisla-renem-i-dunajem


21 maja, Szczecin (odwołane!)
panel Zachodniopomorskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://zcam.pl/plan-konferencji/ 


18 maja, Gorzów Wlkp.
bezpłatne szkolenie dla mediatorów lubuskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_lubuskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

17 maja, Szczecin
bezpłatne szkolenie dla mediatorów zachodniopomorskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_zachodniopomorskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

16-17 maja, Białystok
szkolenia podlaskiego CAM dla mediatorów:
https://podlaskiecam.pl/szkolenie-mediatorow-z-mediacji-w-sprawach-gospodarczych/

15 maja Warszawa,
ogólnopolskie spotkanie sędziów koordynatorów ds. mediacji w MS
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceminister-sprawiedliwosci-lukasz-piebiak-na-spotkaniu-koordynatorow-ds-mediacji

15 kwietnia, Białystok
Podlaski CAM: Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu – rozmowa o mediacjach gospodarczych
https://podlaskiecam.pl/podlaskie-stowarzyszenie-wlascicielek-firm-klub-kobiet-biznesu-rozmowa-o-mediacjach-gospodarczych/

15 kwietnia, Łomża
Podlaski CAM:
Łomżyńscy przedsiębiorcy rozmawiali o mediacjach gospodarczych
https://podlaskiecam.pl/lomzynscy-przedsiebiorcy-rozmawiali-o-mediacjach-gospodarczych/


15 maja, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Mediacje rodzinne w sądownictwie i w praktyce"
https://www.facebook.com/events/802686336776113/ 

15 maja, Londyn
2019 European CPR Conference
https://www.cpradr.org/events-classes/upcoming/2019-European-Conference
 

13 maja, Poznań
VI Poznański Salon Mediacji: „Mediacja w Polsce i na świecie - aktualne wyzwania"
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489

13-14 maja, Poznań
ogólnopolskie seminarium naukowe mediacji i arbitrażu:  "III ADR Study Space"
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/19510-iii-adr-study-space-ogolnopolskie-seminarium-naukowe-mediacji-i-arbitrazu 


7-10 maja, Londyn
London International Disputes Week 2019
https://lidw.co.uk/ 

9 maja, Kraków
Festiwal mediacji rówieśniczych
https://mediatorzy-polscy.eu/news/dla-milosnikow-mediacji-rowiesniczych/

9 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/ 

9 maja, Gorzów Wielkopolski
panel Lubuskiego CAM: "Mediacje gospodarcze - bariera czy płaszczyzna porozumienia"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-bariera-czy-plaszczyzna-porozumienia/ 

6-10 maja, Warszawa
bezpłatne szkolenie Nansen Centre for Peace and Dialogue "Wyłącz ego, zrozum drugiego"
https://www.zrozumdrugiego.pl/?fbclid=IwAR1kZG-BGs_ZKQeo1AgZcKYUceMMt4Ng1DQ0rNLK7xMpBOv7SxvGlEVPd4s 

26 kwietnia, Gdańsk
panel Pomorskiego CAM: "Mediacje w biznesie, w tym w sprawach karnych gospodarczych"
https://panel-26kwietnia2019.evenea.pl/ 

26 kwietnia, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Praktyczne aspekty mediacji gospodarczej"
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-dyskusyjny-kwiecien-praktyczne-aspekty-mediacji-gospodarczych/ 

25 kwietnia
Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_%C5%9Awiadomo%C5%9Bci_Alienacji_Rodzicielskiej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_alienacji_rodzicielskiej 
(z mojego doświadczenia: zachęcałbym do traktowania "zawłaszczania" dziecka przez jednego z rodziców bardziej jako nieuświadomionego mechanizmu powodowanego przez konflikt, niż jako cynicznej gry lub świadomej przemocy)

25 kwietnia, Warszawa
panel dyskusyjny CAM Lewiatan: "Etyka w Mediacji"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-etyka-w-mediacji 

24, 25 i 26 kwietnia, odpowiednio: Warszawa, Rzeszów, Kraków
polsko-rosyjska konferencja: "Mediacje w Polsce. Dialog międzynarodowy."
bliższe informacje wkrótce na: http://www.mediatorzy-polscy.eu

24 kwietnia, Łódź
III Łódzkie Forum Mediacji
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/iii-lodzkie-forum-mediacji.html 

18 kwietnia, Warszawa
Salon Mediacji "Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE"
http://mediatorzy.pl/wielokulturowosc/99-mediacje/mediacje-rodzinne/276-salon-mediacji

16 kwietnia, Warszawa
Konferencja HR 2019 (m.in. mediacja pracownicza)
https://online.ikongres.pl/conference/konferencja_hr_2019,_prawo,_inspiracje,_narzedzia

12-13 kwietnia, Zielona Góra
szkolenia dla mediatorów lubuskiego CAM

11 kwietnia, Katowice
Projekt Śląskiego CAM „Firma przyjazna mediacji” i „Kancelaria przyjazna mediacji”
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/projekt-przyjazne-mediacji/


11 kwietnia, Warszawa
Debata "Dialog społeczny w Polsce i Europie jest niezbędny – dyskusja wokół Raportu Eurofound Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis"
http://www.cpsdialog.pl/index.php/kalendarium-spotkan/details/2019-04-11/12-11-04-2019-konf

8 kwietnia, Warszawa
ADR w podróżach lotniczych: Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego na prowadzonej przez UOKiK liście podmiotów działających wg ustawy o konsumenckich ADR
http://www.pasazerlotniczy.gov.pl/aktualnosci/wpis-do-rejestru
http://polubowne.uokik.gov.pl/

5 kwietnia, Wrocław
konferencja Starosty Wrocławskiego: "Mediacje w sferze publicznej. Szanse i zagrożenia"

5 kwietnia, Warszawa
Konferencja "Mediacja szkolne i rodzinne"
https://www.facebook.com/events/akademia-pedagogiki-specjalnej/konferencja-mediacje-szkolne-i-rodzinne/331045480856894/

5 kwietnia, Białystok
panel podlaskiego CAM: „Bariery rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych”
https://podlaskiecam.pl/panel-dyskusyjny-na-temat-bariery-rozwoju-mediacji-w-sprawach-gospodarczych/

5 kwietnia, Świdnica
konferencja: „Mediacja w praktyce”

https://doba.pl/ddz/artykul/konferencja-pt-mediacje-w-praktyce-/36855/17


3-4 kwietnia, Toruń
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "MEDiacja"
https://www.facebook.com/events/726698744391579/
http://unikonferencje.pl/konferencja/10294-ogolnopolska-konferencja-