jedyne ogólnopolskie kalendarium wydarzeń i informacji dotyczących mediacji i innych ADR

najpierw nadchodzące wydarzenia, następnie niedawne informacje i materiały, na koniec archiwalia 
(uwaga: 1. "wersja beta" , 2. ze szkoleń itp. - raczej bezpłatne lub unikalne 3. wybór niekiedy subiektywny)

chcesz wykorzystać, udostępnić, cytować? - świetnie, prosimy tylko o wzmiankę: "z serwisu oMediacji.pl"  lub "zebrał MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk" ;  uzupełnia? uwagi? - prosimy o kontakt na: redakcja@oMediacji.pl
polecamy też:  www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk  oraz:  twitter.com/switluk  a także www.54a.pl 

    najnowsze wiadomości i nadchodzące wydarzenia:

Apel Mediatorów z 9 lutego 2021 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://www.mediator.waw.pl/apelmediatorow9lutego2021 
Ankieta na facebookowym profilu Wydziału Mediacji MS oparta o nasz apel:
https://www.facebook.com/mediacja.gov/posts/1872289906260259

Trwa projekt Ministerstwa Sprawiedliwości obejmujący m.in. utworzenie (do 2023 r.) Krajowego Rejestru Mediatorów, a wcześniej szkolenia dla mediatorów; projekt realizowany jest przez Ministerstwo w partnerstwie z czterema podmiotami spośród prowadzących Centra Arbitrażu i Mediacji 

(raport ewaluacyjny z projektu CAM można pobrać ze strony: https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/raport )
- informacja o projekcie KRM na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2
- zapis konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości 27 listopada:  
https://www.facebook.com/mediacja.gov/videos/857800608290001/
- ankiety dla mediatorów i interesariuszy mediacji: 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ankiety
- konsultacje Ministerstwa z mediatorami (od 16 grudnia odbyły się trzy, planowane kolejne):
https://www.facebook.com/mediacja.gov/
- wywiady fokusowe organizowane przez KUL na temat kwalifikacji mediatorów w KRM 
- można zgłaszać się wstępnie na bezpłatne szkolenia
(24-godzinne dla mediatorów, 80-godzinne dla kandydatów) połączone z walidacją cywilną ZSK organizowane w projekcie przez Konfederację Lewiatan
dla osób z woj. mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego (dla pozostałych województw szkolenia organizować będą inni partnerzy) na adres e-mail: rejestracja@cammediacje.pl

[redaktor kalendarium jest współautorem i sygnatariuszem Apelu, uczestniczył w pierwszym panelu KUL i pierwszej konsultacji MS, bierze udział w przygotowaniu części materiałów szkoleniowych CM Lewiatan] 1 stycznia 2021
weszło w życie obligatoryjne kierowanie do mediacji w PZP
nowe Prawo zamówień publicznych, obowiązująca od początku 2021 r. zawiera pierwszy (pomijając spory zbiorowe oraz zarzut z art. 202 KPC) przypadek obligatoryjnego kierowania do mediacji (sam udział naturalnie zależny od zgody stron);
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

Przepisy Działu X „Pozasądowe rozstrzyganie sporów” (art. 593 ust.2) zobowiązują sąd, gdy w pozwie/odpowiedzi brak informacji o próbie polubownej, wartość zamówienia wynosi min. 10 mln.€ dla dostaw lub usług, 20 mln.€ dla robót budowlanych, zaś WPS 100 tys. zł., do skierowania stron do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do SP PGRP, chyba że strony wskazały innego mediatora lub osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązywanie sporów

1 stycznia 2021
Azerbejdżan kolejnym państwem wprowadzającym obowiązek udziału w pierwszym posiedzeniu mediacyjnym; szacowana liczba objętych wymogiem spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych to 40-50 tys. rocznie; po uchwaleniu przepisów w marcu tego roku, trwa szkolenie mediatorów wspierane m.in. przez włoskie ADR Center
http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/12/14/azerbaijan-is-preparing-to-implement-the-law-on-mediation/


Trwa projekt InMEDIATE mający na celu zbadanie i zdefiniowanie szkolenia mediatorów w sprawach transgranicznych,
obejmuje m.in. grupy fokusowe i szkolenia, finansowany jest ze środków Erasmus+ KE, zaś polskim partnerem są Mediatorzy.pl
http://mediatorzy.pl/index.php/2021/01/09/inmediate-international-mediators-trained-in-europe/ 

16 grudnia został złożony wniosek o włączenie do ZSK
 jako kwalifikacji rynkowych kolejnych obszarów mediacji: w sprawach karnych i o wykroczenia; wnioskodawcą (jednocześnie wnioskującym o przyznanie statusu instytucji certyfikującej) jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa (prowadząca CAM w Łodzi).
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-komunikaty/zlozone-wnioski/664-prowadzenie-mediacji-sadowych-w-sprawach-karnych-i-sprawach-o-wykroczenia

Fundacja Pracownia Dialogu z towarzystwem ERGO Hestia zaproponowały pierwsze ubezpieczenie OC dla zawodu mediatora:
https://www.pracowniadialogu.org/oc-dla-mediatora/

Przyznano mediacyjne wyróżnienia Komisji Nadzoru Finansowego:
tytuł „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” otrzymały: PZU SA, TUiR WARTA SA, STU ERGO Hestia SA, Generali TU SA, InterRisk TU SA VIG, AXA Ubezpieczenia TUiR SA oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; tytuł „Ambasador mediacji na rynku finansowym” otrzymali: Wojciech Kolasa i Jakub Sewerynik
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=71532&p_id=18
[jako mediator CMSP przy KNF i pomysłodawca pierwszego z wyróżnień tj. „Instytucji finansowej przyjaznej mediacji” – najserdeczniej gratuluję Wyróżnionym]

10 grudnia minęło 15 lat od wejścia w życie regulujących mediację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
- wykorzystanie mediacji przez sądy na poziomie ok.1% mediowalnego wpływu (1,25% w 2019, w 2020 ponoć więcej, ale brak oficjalnych danych za półrocze) nie nastraja do świętowania...

    nadchodzące wydarzenia:

luty lub marzec 2021, on-line
Salon Mediacji Sądu Okręgowego w Warszawie

m.in. na temat mediacji w nowym PZP i spodziewanych zmian dotyczących zawodu mediatora; organizatorami są Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL oraz Międzynarodowe Centrum Mediacji; godziny: 16-19, data i szczegóły niebawem
[jako współorganizator - serdecznie zapraszam]

4-5 marca 2021, on-line
polskie seminarium unijnego projektu Amicable dotyczącego sytuacji dzieci w sporach transgranicznych
https://www.amicable-eu.org/seminars/national-seminar-poland

9 kwietnia 2021 (poprzednio planowana na 6 listopada), Gniezno
konferencja Wielkopolskiego CAM "Mediacja szansą dla każdego"
 
http://mediacjaszansadlakazdego.pl/


    NIEDAWNE INFORMACJE


5 października, Warszawa

CM przy KIRP i Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych przyznały wyróżnienie "Ambasador Mediacji" za 2019 rok Pani Mec. Annie Młotkowskiej, Dyrektorce Biura Prawnego M.St. Warszawy za inicjatywę programu "Warszawa - miasto przyjazne mediacji", w ramach której, wspólnie z CM Lewiatan, stołeczne urzędy będą popularyzować mediację (zwłaszcza) administracyjną
http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci/ 
wywiad z Laureatką:
https://radcaprawny.media/archiwum/wywiady/a-w-warszawie-mediuja/

30 września, on-line

CM przy NRA rozpoczęło cykl bezpłatnych webinarów dla mediatorów tegoż Centrum: "Szkoleniowe Środy"
http://centrummediacji.nra.pl//upload/SZKOLENIOWE%20%C5%9ARODY%20-%2030.09.2020.pdf 

29 września
Współpraca Centrum Mediacji Lewiatan i Miasta Stołecznego Warszawy dla popularyzacji mediacji administracyjnej
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/centrum_mediacji_lewiatan_i_mst_warszawa_popularyz...

18/22 września
Polskie Centrum Mediacji oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (które zgłosiło i w czerwcu uzyskało wpis kwalifikacji mediatora rodzinnego do ZSK) zostały pierwszymi instytucjami certyfikującymi tej kompetencji rynkowej

12 września
weszła w życie Konwencja Singapurska ONZ o Mediacji
United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, regulująca międzynarodowe wykonywania ugód mediacyjnych, wyłożona do podpisu 7 sierpnia 2019 w Singapurze i sygnowana dotąd przez 53 państwa, wchodzi w życie w pół roku po ratyfikowaniu przez trzeciego sygnatariusza, a że 12 marca uczynił to Katar (wcześniej Singapur i Fidżi, później jeszcze Arabia Saudyjska i Białoruś), zacznie faktycznie obowiązywać i działać 12 września.
Jakkolwiek Konwencja nie została dotąd podpisana przez żadnego członka UE (są rozbieżności w stosunku do standardów unijnych, m.in. brak zatwierdzania ugód itp., jednocześnie Unia ma możliwość przystąpić do Konwencji w imieniu członków), spośród państw europejskich podpisały tylko: Białoruś, Czarnogóra, Macedonia Pn., Serbia, Turcja i Ukraina, ale spoza naszego kontynentu m.in. Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. Zawarcie traktatu tej rangi podkreśla wagę mediacji i na pewno stanie się praktycznie istotne w niedługim czasie.
https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status

23 czerwca
zgłoszone przez SMR mediacje rodzinne (po cywilnych i gospodarczych) w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
23 czerwca ogłoszono obwieszczenie MS: https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/556
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=13832
przez co prowadzenie sądowych i pozasądowych mediacji w sprawach rodzinnych dołączyło do analogicznych kwalifikacji rynkowych w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych, figurujących w ZSK od grudnia 2018
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12632 https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12635
system ZSK nie reguluje wiążąco uprawnień zawodowych itp., ale służy do porównania poziomu kompetencji uzyskiwanych w ramach szkół, szkoleń i samodzielnej nauki, na potrzeby pracodawców, pracowników, uczących się i nauczających; w zakresie „rozregulowanych” kwalifikacji mediacyjnych, (m.in. ze Standardami Rady ds. ADR), mógłby może określać poziom pożądanego przygotowania
Refleksja:
kwalifikacja inaczej niż poprzednie (cyw./gosp. zgłosiła niespecjalizująca się w mediacji Fundacja VCC) włączona na wniosek renomowanego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, kolejne różnice, to znacznie wyższe (i generalnie bardziej sensowne) wymagania wobec chcących uzyskać certyfikację (np. gdy szacowany nakład pracy cyw./gosp. wynosi 120/95, to rodz. aż 460 godz.) oraz egzaminatorów; tu jednak widoczny staje się istotny problem – nie tworzy ze wspomnianymi spójnego systemu (gdy warunkiem certyfikacji gospodarczej jest posiadanie uprzednio cywilnej; rodzinna się z cywilną nijak nie łączy); generalnie tak rozpoczęta „regulacja” zawodu mediatora w ZSK nie da się więc spójnie kontynuować (aby np. po ogólnych certyfikatach uzyskiwać specjalistyczne)

5 czerwca
Centralny Rejestr Mediatorów do 2023 zastąpi listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów SO
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wynikach konkursu: operatorzy 5 CAM-ów: CIAPP, KUL, Lewiatan i RIGP zostali wybrani do realizacji projektu w ramach PO WER, w efekcie którego do 2023 roku: powstanie Krajowy Rejestr Mediatorów (zastępując listy stałych mediatorów SO), zmienią się przepisy dotyczące kwalifikacji mediatorów, odbędzie się szereg szkoleń oraz działań promujących mediację; wszystko za 12.2 mln. zł;
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2
Refleksja:
- pomysł nabierał kształtów w MS najpóźniej jesienią 2019 – dlaczego nie było dyskusji o nim na listopadowej konferencji mediacyjnej? dlaczego znów brak dialogu z praktykami dialogu na temat profesjonalizacji dialogu?
- skąd idea, że centralny spis przewyższy te w SO, gdzie sędziowie koordynatorzy mogliby weryfikować lokalnych mediatorów? będzie więcej mediacji, bo sąd w Szczecinie znajdzie mediatora z Przemyśla? o integracji list SO mówiło się już w 2016, ale jako o dodatku, nie fundamencie;
- szkolenia, panele itp., robione od lat, nie zachwycają: efektywność niewyraźna, na niektóre brakowało chętnych, zaś spotkania z sędziami zrobi całkiem sensownie gratis wielu praktykujących mediatorów;
- pozytywne może (powinno!) być ustawienie sensownych wymogów (więcej szkoleń, praktyka, ustawiczne doszkalanie) dla mediatorów; jednak oparcie o (w zakresie mediacji) dopiero raczkujący, niesystemowy i niekompletny ZSK, budzi poważne wątpliwości;
- nie wspomniano o wyposażeniu koordynatorów ds. mediacji w realne uprawnienia i narzędzia – szkoda, oby pojawiło się to wśród konkretów;
- zapowiedziano „ochronę praw nabytych” - dotychczasowi mediatorzy nie muszą się obawiać o wpis... ale właśnie powinni – dokładnie: ci, którzy po udziale w skromnym podstawowym szkoleniu nie podjęli praktyki, ani dalszej nauki – problemem obecnych list jest przecież mnogość nieaktywnych wpisów;
- o konieczności poważnych wymogów (m.in. liczba godzin szkoleniowych, praktyki/staż, wymóg regularnego doskonalenia kwalifikacji i/lub superwizji) dla stałych mediatorów mówiliśmy już w toku konsultacji przepisów o prowadzeniu list w 2015 roku, mniej więcej to samo MS usłyszało w panelach w 2018, a teraz mamy czekać kolejne 3 lata... naprawdę aż tyle czasu to wymaga?
Moim zdaniem zatem:
- konferencje, szkolenia, czy lokalność/centralność list – to tylko detale,
- kluczowe są: wymagania wobec kandydatów na mediatorów (szkolenia w wymiarze zbliżonym do studiów podyplomowych, obowiązek praktycznego stażu, obowiązek regularnego doszkalania lub superwizji) oraz wzmocnienie roli i pozycji sędziów koordynatorów ds. mediacji, z opiniowaniem wpisu i weryfikacją jego aktualności (co było już przecież wskazywane w 2015/16 i w 2019...)
- a przede wszystkim: szybki i realny wzrost mediacji będzie wtedy, kiedy po prostu więcej spraw będą kierować sądy, więc informatyczne narzędzie dla „domyślnego” kierowania spraw do mediacji, z jednoczesnym wyznaczeniem daty rozprawy, mniej angażujące sędziów niż niekierowanie (które trzeba byłoby uzasadniać) – byłoby znacznie efektywniejsze (a pewnie i nie droższe) niż cały przedmiotowy projekt
(postulat takiego narzędzia, przesłany też do MS, we wpisie z sierpnia 2019: http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji

marzec
- mediacja w nowej ordynacji podatkowej, ale kiedy ordynacja?
Ministerstwo Finansów poinformowało o zamiarze kontynuowania prac nad nową ordynacją podatkową, pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu jej projekt (po 4 latach prac) doczekał się pierwszego czytania, jednak (zgodnie z zasadą dyskontynuacji) nie może być procedowany w obecnej - przed ponownym wniesieniem projektu do Sejmu MF zamierza go zmodyfikować (o czym na razie cicho).
Dla przypomnienia: wśród rozwiązań zeszłorocznego projektu były m.in. umowa podatkowa oraz mediacja prowadzona przez mediatorów z listy, którą prowadziłby szef Krajowej Administracji Skarbowej.

 
12.02.2020: drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego na podium 15th ICC International Commercial Mediation Competition
https://www.facebook.com/JagiellonianICCMediationTeam/?__xts__%5B0%5D=68.ARDYym-Lb4KizCnt2kw8Gmpty0o...

wyróżnienia "Ambasador Mediacji" będzie przyznawanego przez Krajową Radę Radców Prawnych
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/konkurs-ambasador-mediacji-rozpoczety/ 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oczekiwany od ponad roku podręcznik redagowania ugód mediacyjnych
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/podrecznik-pisania-ugod-mediacyjnych-w-sprawach-cywilnych-i-gospodarczych 

CEPEJ i CCBE opublikowały schemat 3-dniowego szkolenia dla prawników wspierających klientów w mediacji
https://rm.coe.int/cepej-2019-21-en-training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-m/1680993304 

dla mediatorów - radców prawnych dostępne punktowane szkolenie e-learningowe nt. ochrony danych osobowych w mediacji
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/szkolenie-e-learningowe-ochrona-danych-osobowych-w-obszarze-mediacji/ 

tekst Pawła P. Mlickiego i Jakuba Świtluka o konflikcie i mediacji (na kanwie sporu lekarzy rezydentów z Min. Zdrowia) w tygodniku Gazeta Finansowa nr 2/2020 z 10 stycznia, dostępny również na: 
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1446896,mediacja-spory-rezydenci-sluzba-zdrowia-wynagrodzenie-mediator.html 


     minione wydarzenia i archiwalne wiadomości:

  

do 20 grudnia
można wziąć udział w badaniu projektu WPiA UAM "Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów": 
https://www.webankieta.pl/ankieta/584324/dobro-dziecka-w-mediacji.html

16 grudnia on-line
webinar Polek-specjalistek sprawiedliwości naprawczej z Wielkiej Brytanii
https://www.facebook.com/SprawiedliwoscNaprawczawPolsce/posts/753494035243155

5-6 grudnia, on-line
International Conference on Shared Parenting 2020
https://vancouver2020.org/program/


27 listopada, on-line
Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości "Krajowy Rejestr Mediatorów"
https://www.facebook.com/events/684335072521660/ 


15-22 listopada
Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej
https://www.euforumrj.org/en

12 listopada (on line)
Chartered Institute of Arbitrators Alexander Lecture 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/alexander-lecture-2020-the-future-of-dispute-resolution-tickets-99529...

5 listopada
konferencja Pomorskiej IA „Prawo Rodzinne”
z patronatem m.in. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/zaproszenie-na-konferencje-nt-prawa-rodzinnego/


29-30 października, Warszawa / on-line
konferencja UW: "Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://www.facebook.com/events/573829876813607/

26 października, on-line
konferencja: „Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne” 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ORA Kraków (wcześniej planowana 16.03 i 21.09) 
https://adwokatura.krakow.pl/samorzad/kalendarz-wydarzen/konferencja-czy-i-jak-mediowac-w-sektorze-p...


22 października, on-line
IX Ogólnopolska Oławska Konferencja Mediacyjna "Relacje i mediacje w czasie kryzysu"
https://www.facebook.com/events/318591222733589/

21 października, on-line (Poznań)
VII Poznański Salon Mediacji: "Ugoda mediacyjna i koszty mediacji"
https://poznan.so.gov.pl/vii-poznanski-salon-mediacji-organizowany-wspolnie-z-wpia-uam-w-poznaniu-w-...

20 października, Namysłów

konferencja: "Rodzina w mediacji" (będzie rejestrowana, a nagranie zostanie udostępnione) 
https://www.facebook.com/events/431108074529992/?active_tab=discussion

12-16 października i 15 października, cała Polska:  Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day)

szereg wydarzeń (konferencji, paneli, dyżurów itp., akcji promocyjnych) w sądach, ośrodkach mediacyjnych i in. w całej Polsce
pod adresem:  https://www.gov.pl/attachment/1f6ff5f1-3f2a-4723-899b-ee49293f4d61

przygotowane przez MS zestawienie linków do stron sądów, gdzie (jako bezpośrednie informacje lub pliki)
umieszczone listy aktywności w Tygodniu i Dniu Mediacji; dodatkowo do pobrania MDM-owe materiały MS:
plakat: https://www.gov.pl/attachment/960d3303-a79b-4df3-94a3-03a1e6e45f3d
ulotka: https://www.gov.pl/attachment/5a38f027-d46b-4bf4-af7f-66427d011da1


12-16 października, Bydgoszcz

kilka konferencji dotyczących różnych aspektów mediacji:
 http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/uploads/files/obsluga_interesantow/mediacja/Lista%20wydarze%C5%84%20S...

15 października, Lublin
kolejne Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/lubelskie-mediacyjne-forum-otwartych-drzwi-15102020-r,new,m1,282,...

15 października, Łódź

CAM Łódź: spotkanie sędziów i mediatorów "Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości"
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/miedzynarodowy_dzien_mediacji2020/

15 października, Rzeszów
wideokonferencja "Obecny stan mediacji na Podkarpaciu i perspektywy jej rozwoju w przyszłości"
https://www.rzeszow.so.gov.pl/mediacje.html

15 października, Wrocław
konferencja: "Krajobraz zmian mediacyjnych nie tylko w obliczu pandemii"
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/844799-2

14 października, Gdynia/on-line
spotkanie on-line i dyskusja mediatorów: "Mediacja w czasach zarazy"
http://gdansk.so.gov.pl/sites/default/files/pages/files/tm_2020_wg_stanu_na_2020-10-08.pdf
(na dole listy) 

13 października, on-line
spotkanie on-line: "Pełnomocnik w mediacji"
https://www.facebook.com/events/3382051595208629

30 września – 2 października
konferencja w 25-lecie portalu mediate.com: Mediation 20/20 Navigating Mediation's Best Future
https://www.mediate.com/Mediation2020/
 

29 września, on-line
webinarium o mediacjach Fundacji Batorego i Masz Głos
https://www.facebook.com/events/314014369927719

28 września, on-line
(ostatnie) bezpłatne szkolenie CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
http://ikongr.es/c/vpxmvDcd 

23 września, Warszawa
6. posiedzenie Rady ADR przy MS (IV Kadencji)
Członkowie wyrazili odczucie, że popularność metod polubownych rośnie [acz statystyki mediacji za 2019 wciąż nieopublikowane...] a w warunkach pandemii rozwija się e-meidacja, omówili propozycje nowych standardów szkolenia mediatorów i promediacyjnych zmian legislacyjnych.

21 września, Kraków  - uwaga! przełożona: 26-27 października on-line
konferencja: „Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne”
organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ORA Kraków: (przeniesiona z 16 marca)
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/czy-i-jak-mediowac-w-sektorze-publicznym-konferencj...
 
21-25 września
sympozjum on-line: „Mediacja i Sądy”
organizowane przez GEMME (Stowarzyszenia Sędziów dla Mediacji)
https://mediacionesjusticia.com/simposium-2020


18 września
zapis finału Konkursu Arbitrażowego Lewiatana  
https://www.youtube.com/watch?v=G9jEIa_vhFw&fbclid=IwAR26Lf_1z1WuJBuXfW3fxKK7fVZpAt9OmAKRAfwlfdP...
 
7 września, Sandomierz
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego”
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Prawa, Admnistracji i Ekonomii; Sandomierz, budynek Instytutu Teologicznego
ogłoszenie Uczelni: https://ipaie.up.krakow.pl/nauka/konferencje-naukowe/ (wciąż stara data 25 maja)
aktualny program: https://mediatorzy-polscy.eu/wp-content/uploads/Program-konferencji-7.09.pdf

 
planowany 7-10 września, Londyn
"London International Disputes Week" przełożony na 10 maja 2021 i następne
https://lidw.co.uk/

30 lipca
o zgodność dokumentacji mediatora z RODO
https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/4649300,Dokumentacja-zgodnie-z-RODO-u-mediato...

29 lipca
kolejne w tym roku e-obrady Rady ds. ADR przy MS
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-przy-ministrze-sprawiedliwosci
w ostatnich miesiącach Rada ADR IV Kadencji (gremium doradcze MS, pracuje od 2005 r. bodaj już w 6-7 składach, pytana – niestety nie zawsze – zwłaszcza o opinie co do legislacji i działań resortu w zakresie mediacji) odbyła wirtualne posiedzenia w dniach 11 marca, 3 czerwca i 29 lipca; grupy robocze Rady zajmowały/zajmują się takimi kwestiami jak: projekt Krajowego Rejestru Mediatorów, wynagrodzenia dla mediatorów prowadzących spotkania informacyjne, mediacja z udziałem sprawcy odbywającego karę,

27 lipca
wideokonferencja: „Polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji” organizowana prze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiebiorstw:
zapis: https://www.youtube.com/watch?v=GztHCHQOzhY&feature=youtu.be
prezentacje: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_22_Konferencja-Rzecznik-M%C5%9AP-22.07...


3 lipca
SIDRA & PwC: 2020 International Dispute Resolution Survey - badanie dotyczące podejmowanie decyzji w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów transgranicznych przez przedsiębiorców https://sidra.smu.edu.sg/sites/sidra.smu.edu.sg/files/survey/index.html
 
26 czerwca
14. Międzynarodowa Konferencja „Mediacja i arbitraż w teorii i praktyce”
http://serwer1497964.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Conference_Program_26.06.2020_PL.pdf
- tym razem nie tylko Nowy Tomyśl, ale i zapis wystąpień na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=yK89kkwHN1w
https://www.youtube.com/watch?v=3JcQ8AiV_14&t=7803s

 
25 czerwca
webinar Chartered Institute of Arbitrators: Mediation 2020 and beyond
 – zapis:
https://www.youtube.com/watch?v=jgZqizGzopQ&feature=emb_logo


27 maja (poprzednio planowany 12 marca), Białystok
e-konferencja WPiA Uniwersytetu w Białymstoku: "Koncepcje władzy rodzicielskiej"
https://www.facebook.com/events/1114173302254670/ 

21-22 maja (?), Toruń
konferencja: "V. ADR Study Space"

13 maja, Poznań
VI Poznański Salon Mediacji
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489 
 
kwiecień-lipiec
cykl webinarów „MasterClasses in International Mediation” organizowanych przez ADR Center Global (obecną w kilkunastu krajach sieć, której polskim partnerem jest Centrum Mediacji Lewiatan):
https://www.adrcenterglobal.com/2020/05/14/online-webinars-advanced-negotiation-and-mediation-techniques-for-lawyers-professionals-and-mediators/
zapis webinaru, dotyczącego mediacji on-line: https://www.youtube.com/watch?v=RQMxPq3gICo

30 kwietnia
uwagi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych do procedowanego przez Senat (Druk 63) projektu zmian KriO i KK, dot. m.in. pieczy naprzemiennej https://smr.org.pl/nasz-opinia-do-projektu-zmian-w-przepisach/
 
29 kwietnia, Lublin
konferencja KNPA UMCS: Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”
materiały: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-odY2Gi2_RtUersU2Hi8_kOzbngOaA4B

29 kwietnia, Lublin
(tele)konferencja KNPA WPiA UMCS: "Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"
https://www.facebook.com/events/209224796875806/ 

25 kwietnia - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
- o tym temacie, o pytaniach rodziców w czasie pandemii i standardach pomocy dziecku wobec rozstania
na stronie projektu koordynowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (z udziałem m.in. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych)
http://standardyrozstania.pl/aktualnosci/ 

23-24 kwietnia, Wrocław
seminarium krajowe projektu Amicable: Mediacje i ugody w uprowadzeniach rodzicielskich
https://www.amicable-eu.org/seminars/national-seminar-poland 
https://www.poznan.oirp.pl/2020/02/05/mediacje-i-ugody-w-uprowadzeniach-rodzicielskich-seminarium-krajowe-amicable/ 

17 kwietnia, Warszawa
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

16 kwietnia, Gdańsk
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

16 kwietnia, Toruń
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

1 kwietnia
Sprawozdanie z konferencji „Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach Izolacji” - 18 listopada 2019 Areszt Śledczy w Lublinie
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/sprawozdanie-z-konferencji-pt-mediacja-posrednia-i-bezposrednia-w-warunkach-izolacji-18-listopad-2019-r-areszt-sledczy-w-lublinie,new,m1,282,302.html,455
 
20 marca (?), Warszawa
konferencja CM NRA: "Mediacja rówieśnicza w szkołach"

20 marca (?), Bydgoszcz
konferencja doktorantów UKW: "Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/info_doktoranci/58741/konferencja_konflikt_urd_ukw 

13 marca (?), Warszawa
konferencja CM Izby Adwokackiej w Warszawie: "Mediacja rodzinna głosem ekspertów"
https://www.facebook.com/events/568168737106411/ 

13 marca, Szczecin
V Szczeciński Salon Mediatora
https://www.szczecin.so.gov.pl/download/agenda-v-sm-1581339428.pdf 

4 marca, Białystok
bezpłatne szkolenie podlaskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://podlaskiecam.pl/jak-swiadomie-kreowac-wizerunek-mediatora-bezplatne-szkolenie-4-marca-2020-r/ 

28 lutego - 1 marca, Toruń
szkolenie w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy": "Konstruowanie ugód w sprawach rodzinnych"
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

28 lutego
- do tej daty można zgłaszać kandydatury do wyróżnienia "Ambasador Mediacji" przyznawanego przez Krajową Radę Radców Prawnych
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/konkurs-ambasador-mediacji-rozpoczety/ 

12 lutego, Gdańsk
bezpłatne szkolenie pomorskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/12-lutego-2020-r.-gda%C5%84sk-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

5 lutego, Lublin
bezpłatne szkolenie lubelskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/ 

4 lutego, Warszawa
konferencja Ministerstwa Rozwoju: "Mediacja i arbitraż w sprawach dotyczących własności intelektualnej"
https://uprp.pl/konferencja-mediacja-i-arbitraz-w-sporach-dotyczacych-wlasnosci-intelektualnej/Text02,58,20062,7,index,pl,searchresult/ 

29 stycznia, Warszawa
seminarium „Cyberbezpieczeństwo i technologia w arbitrażu międzynarodowym – wyzwania i możliwości dla biznesu”
w ramach "SCC World Tour" w Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego
https://polisharbitration.pl/scc-world-tour-w-warszawie/ 

27 stycznia, Lublin
konferencja UMCS i UZP: "Nowe prawo zamówień publicznych" (m.in. mediacja)
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/nowe-pzp-konferencja-w-lublinie/nowe-pzp-konferencja-w-lublinie

24-25 stycznia 2020, Kraków
konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej i Naczelnej Izby Lekarskiej: "Mediacja w medycynie"
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-program-konferencji-8112019-002-29098.pdf 
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-formularz-zgloszeniowy-mediacja-w-medycynie-24-25012020r-krakow-29165.pdf 

24 stycznia, Kielce
panel dyskusyjny świętokrzyskiego CAM na temat mediacji w sprawach gospodarczych
https://cam.siph.com.pl/mediacje-w-sprawach-gospodarczych-panel-dyskusyjny-24-stycznia-2020r/ 

22 stycznia, Kielce
bezpłatne szkolenie świętokrzyskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/22-stycznia-2020-r.-kielce-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

21-23 stycznia 2020, Barcelona
Global Mediation Conference
https://globalmediationconference.org 

17 stycznia, Rzeszów
bezpłatne warsztaty Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dla studentów: "Jak radzić sobie z konfliktami?
https://sztukarelacji.wsiz.pl/warsztaty/jak-radzic-sobie-z-konfliktami 

17 stycznia, Mediolan
27. Forum Centrów Mediacji
https://www.uianet.org/en/events/27th-world-forum-mediation-centres 

14 stycznia, Warszawa
Konferencja Międzynarodowego Centrum Mediacji we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej: "Mediacja gospodarcza w sporach z sektorem publicznym"
z udziałem przedstawicieli kierownictw m.in. Min. Infrastruktury, Min. Funduszy i Polityki Regionalnej, m.st. Warszawy, NIK, UZP, PGRP, GDDKiA, PKP PLK oraz biznesu
https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/konferencja-mediacje-gospodarcze-w-sporach-z-sektorem-publicznym.html 
[zapraszam serdecznie jako moderator jednego z dwóch paneli]

10 stycznia, Warszawa
konferencja Uniwersytetu SWPS: "Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/20981-ochrona-rodziny-w-ujeciu-interdyscyplinarnym-wspolczesne-problemy-i-wyzwania 


      -------- 2019 rok --------

13 grudnia, Kielce
panel świętokrzyskiego CAM: "Mediacje w sprawach gospodarczych"
https://cam.siph.com.pl/mediacje-w-sprawach-gospodarczych-panel-dyskusyjny-3/ 

12 grudnia, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

12 grudnia, Gdańsk
Salon Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
http://gdansk.so.gov.pl/mediacje

12 grudnia, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

10 grudnia, Kraków
konferencja: "Mediacja rówieśnicza szansą na lepszą przyszłość"
http://bezpieczny.krakow.pl/konferencja-mediacja-rowiesnicza-szansa-na-lepsza-przyszlosc-10-12-2019-r/

9 grudnia, Kraków
panel małopolskiego CAM: "Skuteczna mediacja w biznesie"
http://www.malopolskiecam.pl/aktualnosci/45-panel-dyskusyjny-skuteczna-mediacja-w-biznesie.html

9 grudnia, Warszawa
konferencja UKSW: "Sąd w sprawach cywilnych - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda"
http://unikonferencje.pl/konferencja/10845-sad-w-sprawach-cywilnych-stan-de-lege-lata-i-postulaty-de-lege-ferenda 

6-8 grudnia, Białystok
międzynarodowa konferencja CM przy NRA: "Prawo i mediacja" (początkowo planowana na wrzesień)
http://centrummediacji.nra.pl//upload/Mi%C4%99dzynar.%20Konf.%20Prawo%20i%20Mediacja,%20Bia%C5%82ystok.pdf 
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-prawo-i-mediacja-program-bilingual-final-version-28766.pdf 

6 grudnia, Warszawa
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

6 grudnia, Poznań
konferencja SWPS i PozCM: "Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach"
http://mediacjecentrum.poznan.pl/sprawiedliwosc-naprawcza-w-konfliktach-konferencja/ 

3 grudnia, Warszawa
seminarium SA KIG i WPiA UW: "Nowe granice arbitrażu"
https://sakig.pl/aktualnosci/fotorelacja-z-seminarium-nowe-granice-arbitrazu

jesień/koniec roku
spodziewane przetargi na świadczenie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej
m.in. ze świadczeniem bezpłatnej mediacji (z ograniczeniami określonych sytuacjach, dla uprawnionych),
wedle wchodzących zasadniczo w życie od 2020 r. przepisów ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001255 

29 listopada, Warszawa (przełożona z 8.11)
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

29 listopada - 1 grudnia, Warszawa
szkolenie projektu "Mediacyjne NGOsy": "Ustawa o ochronie danych osobowych w praktyce ośrodka mediacyjnego"
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

29 listopada, Łódź
IV Łódzki Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Łodzi
https://lodz.so.gov.pl/czwarty-salon-mediatora,new,mg,141.html,1143
28 listopada, Warszawa
mediacyjna konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości: "Kultura mediacji" (początkowo planowana na wrzesień)
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/konferencja-ministerstwa-sprawiedliwosci-pt-kultura-mediacji-232008/?source=directory 

25 listopada, Gorzów Wielkopolski
panel lubuskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz CAMów"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-w-polsce-z-perspektywy-przedsiebiorcow-oraz-cam-ow/

25-26 listopada, Warszawa
6. edycja Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR: "Roszczenia w budownictwie: strategie dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi"
https://konferencja.sidir.pl/ 

23 listopada, Warszawa
warsztaty Mediatorzy.pl: Mediacja w międzynarodowych sprawach spadkowych
http://mediatorzy.pl

22 listopada, Kielce
panel świętokrzyskiego CAM: "Mediacje w sprawach gospodarczych"
[zapraszam na to wydarzenie jako jeden z panelistów]

20 listopada, Kraków
panel małopolskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://www.malopolskiecam.pl/aktualnosci/43-panel-mediacja-gospidarcza.html 

20 listopada, Toruń
konferencja 2 studenckich kół naukowych UMK: "Mediacja w sprawach rodzinnych"
https://www.facebook.com/events/434836543713467/ 

18 listopada, Lublin
konferencja w Areszcie Śledczym: "Mediacja bezpośrednia i pośrednia w warunkach izolacyjnych"
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/konferencja-mediacja-posrednia-i-bezposrednia-w-warunkach-izolacji-18112019-r,new,m1,282,302.html,384 

17-24 listopada
Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej

15 listopada, Gdańsk
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_gdansk_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

14 listopada, Wrocław
konferencja doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: "Mediacja szansą na porozumienie"
https://www.facebook.com/events/448574815869418/ 

13 listopada, Lublin
kolejne Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/kolejne-lubelskie-mediacyjne-forum-otwartych-drzwi-13112019-r,new,m1,282,302.html,380 

7 listopada, Wrocław
konferencja: "Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje"
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/wroclaw/konferencja-dla-mediatorow-obywateli-pt-rola-mediatora-w-nowym-otoczeniu-prawnym-zmiany-w-kpc-a-mediacje-237352/?source=directory

7 listopada, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/
7 listopada, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

6 listopada, Warszawa
spotkanie MCM w Brytyjskiej Izbie Gospodarczej: Kompetencje miękkie prawnika a ADR - narzędzia przydatne w mediacji
https://mcm.org.pl/info.html 

6 listopada w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Sędziów Koordynatorów ds. Mediacji z Ministerstwem Sprawiedliwości,
mediację określono jako jeden z priorytetów w działaniu wymiaru sprawiedliwości i resortu
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/promocja-mediacji-priorytetem-sadow-i-ministerstwa-sprawiedliwosci 

6 listopada podpisano porozumienie Sądu Arbitrażowego przy KIG z chińskim CIETAC w ramach "Pasa i Szlaku"
https://sakig.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-z-cietac 

26 października
Pierwsza certyfikacja kilku mediatorów w ramach ZSK (Fundacja VCC z "nadzorem" CRSiK UW)
https://www.facebook.com/CRSiK/ 

25 października, Warszawa
konferencja: "Różne oblicza dialogu - homo dialogicus"

24 października
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg projektu ustawy ma organizować mediacje przedsiębiorców z administracją
(wg aktualnych przepisów enigmatycznie "pomaga w organizacji")
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326502/katalog/12636646#12636646 

24 października, Oława
VIII Oławska Konferencja Mediacyjna
https://konferencjamediacyjna.pl/ 

24 października, Gorzów Wielkopolski
panel dyskusyjny lubuskiego CAM na temat mediacji gospodarczej

23 października, Kraków
konferencja UPJP2 i Ignatianum: "Oblicza mediacji dzisiaj i jutro"
http://www.upjp2.edu.pl/konferencje-sesje/oblicza-mediacji-%E2%80%93-dzisiaj-i-jutro-%E2%80%93-og%C3%B3lnopolska-konferencja-naukowo-%E2%80%93-techniczna

21 października, Płock
konferencja Sądu Okręgowego w Płocku i PCM O/Warszawa: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://www.plock.so.gov.pl/zaproszenie-na-konferencje-21-pazdziernika-2019r,new,mg,127,131.html,1001 

18 października, Poznań
konferencja PCM O/Poznań: „Jak budować mosty współpracy”