mediacyjne newsy zebrane w jednym miejscu, jedyne ogólnopolskie kalendarium wydarzeń dotyczących mediacji, ADR itp. 

kolejno:  nadchodzące wydarzenianastępnie niedawne informacje,  dalej prace legislacyjne,  na koniec archiwum wcześniejszych
(uwaga: 1. "wersja beta" - c.d.n., 2. w wydarzeniach głównie konferencje itp., szkolenia - bezpłatne lub unikalne 3. wybór subiektywny!)
chcesz wykorzystać? - świetnie, będę tylko wdzięczny za podanie: "z serwisu oMediacji.pl" i/lub "zebrał MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk
chcesz coś dodać? masz uwagi? - napisz proszę na:  redakcja@oMediacji.pl

zapraszam także na:  www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk  i zachęcam do śledzenia:  https://twitter.com/switluk   ( CZERWIEC 2020:   JESZCZE CHWILĘ CIERPLIWOŚCI - W  TRAKCIE AKTUALIZACJI - CHOROBA REDAKCJI)  


     ostatnio & nadchodzące wydarzenia:


czekamy na podanie nowego terminu (poprzednio planowany 12-14 marca), Gdańsk
szkolenie w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy": "Opieka naprzemienna"
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

czekamy na podanie nowego terminu (poprzednio planowany 13 marca), Warszawa
konferencja CM Izby Adwokackiej w Warszawie: "Mediacja rodzinna głosem ekspertów"
https://www.facebook.com/events/568168737106411/

21 września (poprzednio planowany 16 marca), Kraków  
konferencja ORA Kraków: "Czy i jak mediować w sektorze publicznym?"
https://adwokatura.krakow.pl/samorzad/kalendarz-wydarzen/czy-i-jak-mediowac-w-sektorze-publicznym-2642.html

czekamy na podanie nowego terminu (poprzednio planowany 20 marca), Warszawa
konferencja  CM NRA: "Mediacja rówieśnicza w szkołach"

czekamy na podanie nowego terminu (poprzednio planowany 20 marca), Bydgoszcz
konferencja doktorantów UKW: "Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/info_doktoranci/58741/konferencja_konflikt_urd_ukw

29 kwietnia (poprzednio planowany 26 marca), Lublin
(zapewne w formie e-konferencji) 
konferencja KNPA WPiA UMCS: "Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"
https://www.facebook.com/events/209224796875806/

wrzesień - czekamy na sprecyzowanie nowego terminu (poprzednio planowany 23-24 kwietnia), Warszawa
I Ogólnopolska Konferencja Dialogu: "Razem wobec rozstania"
https://m.facebook.com/events/197850958139733?__tn__=C-R

23-24 kwietnia, Wrocław
seminarium krajowe projektu Amicable: Mediacje i ugody w uprowadzeniach rodzicielskich
https://www.amicable-eu.org/seminars/national-seminar-poland
https://www.poznan.oirp.pl/2020/02/05/mediacje-i-ugody-w-uprowadzeniach-rodzicielskich-seminarium-krajowe-amicable/

13 maja, Poznań
VI Poznański Salon Mediacji
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489

21-22 maja (termin do potwierdzenia), Toruń
konferencja: "V. ADR Study Space"

25 maja, Sandomierz
konferencja: "Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego"
https://ipaie.up.krakow.pl/zapraszamy-do-zgloszen-na-ogolnopolska-konferencje-naukowa-mediacja-i-inne-konsensualne-formy-zakonczenia-postepowania-sadowego-25-05-2020-r/

7-10 września, Londyn
konferencje: "London International Disputes Week"
https://lidw.co.uk/

21 września (termin zmieniony z 16 marca), Kraków  
konferencja ORA Kraków: "Czy i jak mediować w sektorze publicznym?"
https://adwokatura.krakow.pl/samorzad/kalendarz-wydarzen/czy-i-jak-mediowac-w-sektorze-publicznym-2642.html

12-16 października i 15 października, cała Polska  
Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day)
szereg wydarzeń (konferencji, paneli, dyżurów itp.) w Sądach, ośrodkach mediacyjnych i jednostkach MSpr. w całej Polsce

październik 2020 (Tydzień Mediacji)
konferencja na temat mediacji rodzinnych w ramach projektu "Mediacyjne NGOSy"
https://www.mediacyjnengo.pl/konferencja/

29 października (do potwierdzenia), Warszawa
konferencja: "Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://www.facebook.com/events/573829876813607/


 = = = = = = = = = = = = =

    niedawne informacje:
 
12.02.2020: drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego na podium 15th ICC International Commercial Mediation Competition
https://www.facebook.com/JagiellonianICCMediationTeam/?__xts__%5B0%5D=68.ARDYym-Lb4KizCnt2kw8Gmpty0o...

wyróżnienia "Ambasador Mediacji" będzie przyznawanego przez Krajową Radę Radców Prawnych
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/konkurs-ambasador-mediacji-rozpoczety/ 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oczekiwany od ponad roku podręcznik redagowania ugód mediacyjnych
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/podrecznik-pisania-ugod-mediacyjnych-w-sprawach-cywilnych-i-gospodarczych 

CEPEJ i CCBE opublikowały schemat 3-dniowego szkolenia dla prawników wspierających klientów w mediacji
https://rm.coe.int/cepej-2019-21-en-training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-m/1680993304 

dla mediatorów - radców prawnych dostępne punktowane szkolenie e-learningowe nt. ochrony danych osobowych w mediacji
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/szkolenie-e-learningowe-ochrona-danych-osobowych-w-obszarze-mediacji/ 

tekst Pawła P. Mlickiego i mój o konflikcie i mediacji (na kanwie sporu lekarzy rezydentów z Min. Zdrowia)
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1446896,mediacja-spory-rezydenci-sluzba-zdrowia-wynagrodzenie-mediator.html 
oraz w tygodniku Gazeta Finansowa nr 2/2020 z 10 stycznia 

6 listopada w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Sędziów Koordynatorów ds. Mediacji z Ministerstwem Sprawiedliwości,
mediację określono jako jeden z priorytetów w działaniu wymiaru sprawiedliwości i  resortu
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/promocja-mediacji-priorytetem-sadow-i-ministerstwa-sprawiedliwosci

6 listopada podpisano porozumienie Sądu Arbitrażowego przy KIG z chińskim CIETAC w ramach "Pasa i Szlaku"
https://sakig.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-z-cietac 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg projektu ustawy ma organizować mediacje przedsiębiorców z administracją
(wg aktualnych przepisów enigmatycznie "pomaga w organizacji")
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326502/katalog/12636646#12636646 

Pierwsza certyfikacja kilku mediatorów w ramach ZSK (Fundacja VCC z "nadzorem" CRSiK UW)
https://www.facebook.com/CRSiK/ 

wystartowała Warszawska Infolinia Mediacyjna - nr. tel. (22) 440 03 56
czyli po prostu telefon na biurku mediatora dyżurującego w SO (Gospodarczym) przy ul. Czerniakowskiej 100
- każdy zainteresowany mediacją może zapytać o nią praktyka, bez konieczności wizyty w Sądzie
[zrealizowanie przez SO W-wa mojej propozycji]

do pobrania: ogólnopolskie statystyki mediacji ISWS z uwzględnieniem pierwszej połowy 2019
(kolejno: cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, nieletnich, pracy; dane krajowe, bez rozbicia na okręgi/sądy):
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,17.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,18.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,19.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,20.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,21.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,22.html

do pobrania: informacja o działalności Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/SP%20przy%20KNF%20-%20o%20mediacji_67457.pdf 

do pobrania: prezentacje z panelu pomorskiego CAM 17.10
http://pcaim.org.pl/aktualnosci/73-mediacje-dobre-rozwiazanie-dla-biznesu-i-sadownictwa.html

do pobrania: Raport Rzecznika Finansowego "Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta"
https://rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy/nieprawidlowosci-na-rynku-finansowym-a-ochrona-konsumenta 

14 października Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
w której m.in. Dział X Pozasądowe rozwiązywanie sporów (Art. 591-595) z mediacją i koncyliacją, także na etapie przedsądowym; preferencje dla SP PGRP mogą wzbudzać kontrowersje, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na bardzo pozytywne wyraźne i szerokie wprowadzenie polubownego rozwiązywania sporów do zamówień publicznych, a nawet obligatoryjne (w pewnym zakresie: przy braku informacji o próbie polubownej, przy wartości ZP min. 10 lub - budowlanego - 20 mln euro oraz z WPS min. 100 tys. zł.) kierowanie sporów tego typu do mediacji - pierwszy przypadek obligatoryjnego kierowania spraw do mediacji w polskim prawie (bo nie obligatoryjnej mediacji, ta pozostaje wszak dobrowolna - to Strony wciąż decydują o udziale w rozmowach ugodowych)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1567,prezydent-podpisal-osiem-ustaw.html 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2019/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2020/1

11 września Sejm uchwalił (26 września Senat przyjął bez poprawek, 14 października Prezydent podpisał) nowe Prawo zamówień publicznych (m.in. Dział X z mediacją i koncyliacją; preferencje dla SP PGRP mogą wzbudzać kontrowersje, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na rewolucyjne i bardzo pozytywne wyraźne wprowadzenie polubownego rozwiązywania sporów) do zamówień publicznych, a nawet obligatoryjne (w pewnym zakresie) kierowanie takich spraw do mediacji
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 

15 sierpnia
weszła w życie Ustawa z dnia
15 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1309), m.in. znacznie rozszerzająca zakres mediacji i koncyliacji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP: od teraz wystarczy, że tylko jedna ze Stron sporu jest (szeroko pojętym) podmiotem publicznym

13 sierpnia
Na facebookowym mediacyjnym profilu MS pojawiły się dane procentowe dotyczące wysyłania spraw do mediacji przez Sądy w pierwszym
półroczu 2019 roku - aktualny ogólnopolski tzw. wskaźnik mediacji to 1,2%
[moje refleksje i pomysł jak wyjść ponad śladowe stosowanie mediacji:   http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji ]

7 sierpnia, Singapur
rozpoczęło się podpisywanie Singapurskiej Konwencji Mediacyjnej (Singapore Convention od Mediation), czyli (wypracowanej przez UNCITRAL, a przyjętej 20 grudnia 2018 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych ugód mediacyjnych w sporach gospodarczych), tym samym mediacja może zyskać możliwości, którymi arbitraż cieszy się już od 61 lat (Konwencja Nowojorska 1958), zwiększyć swoje znaczenie i wykorzystanie;
pierwszego dnia Konwencję sygnowało 46 państw, m.in. USA i Chiny, brak państw UE (rozwiązania ONZ nieco różne się od analogicznych unijnych).

6 sierpnia
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (ogłoszona 8 sierpnia, Dz.U. 2019 poz. 1495) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001495       
w której m.in.:
- w zakresie wpisu na listę stałych mediatorów: stosowanie Rozdz. II KPA oraz "milczący"wpis w braku decyzji przez 14 dni od wniosku;
- w UNDFP: wykonanie wiążącej ugody administracyjnej oraz wydatek i zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych (wyraźne sprecyzowanie podobnie jak o cywilnej przed dwoma laty)
- w KPC – SOKIK: możliwość zawarcia ugody w postępowaniu odwoławczym od decyzji prezesów UOKiK, URE, UKE, UTK i dyrektorów Wód Polskich (jednak – mimo technicznych podobieństw - bez mediacji: wyraźnie wyłączono mediacyjne przepisy KPC, zignorowano analogiczne KPA)

24 lipca
Prezydent RP podpisał nowelizację KPC tj. ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (ogłoszoną 6 sierpnia, D.U. 2019 poz. 1469) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001469 

23 lipca
apel CM Lewiatan (CAM Koordynator) wraz z przedstawicielami nauki i biznesu - kierownictwami innych CAMów
skierowany do prezesów sądów okręgowych i rejonowych o wprowadzenie procedur kierowania spraw do mediacji
https://www.cammediacje.pl/assets/files/apel-do-prezes%C3%B3w-s%C4%85d%C3%B3w-okr%C4%99gowych-i-rejonowych_final.pdf 

16 lipca
Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak skierował do prezesów Sądów pismo w sprawie zwiększenia stosowania mediacji
w szczególności przez spotkania informacyjne i m.in. współpracę z CAMami i innymi organizacjami mediatorów
https://www.cammediacje.pl/assets/files/pismo-psms-%C5%82p.pdf 

12 lipca
wpłynął do Sejmu rządowy projekt Prawa zamówień publicznych (aktualnie w Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-122-19   w którym m.in.
- wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych (Sąd Okręgowy w Warszawie)
- wyraźnie przewidziana mediacja (i pokrewne) w sporach na tle zamówień publicznych
- w pewnych sytuacjach obligatoryjne kierowanie do mediacji
- mediacja i koncyliacja Sądu Polubownego przy PGRP również w sporach publiczno-prywatnych

czerwiec/lipiec
opublikowano wskazówki CEPEJ i IMI w sprawie szkoleń mediacyjnych
https://rm.coe.int/cepej-2019-8-en-guidelines-mediation-training-schemes/168094ef3a

12 czerwca
UOKiK opublikował podsumowanie 2 lat działania "konsumenckiego ADRu"
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15565  


maj/czerwiec
wystartował projekt "Mediacyjne NGOsy" toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu
mający na celu podniesienie kwalifikacji mediatorów (szkolenia, superwizje, konferencja) i sieciowanie ich organizacji,
a terytorialnie obejmujący województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie
http://www.mediacyjnengo.pl/

= = = = = = = = = = = = =

     legislacja itp.:

nowe Prawo zamówień publicznych (m.in. Dział X z wyraźnie przewidzianą, a nawet w pewnym zakresie obligatoryjną mediacją i koncyliacją)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 
(stan: 11 września uchwalona przez Sejm)  

nowa Ordynacja podatkowa (zamiar wprowadzenia mediacji z organami podatkowymi, umowy podatkowej, nowej listy mediatorów itd.)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3517 
(stan pod koniec sierpnia: w Sejmie, po pierwszym czytaniu, skierowany do Komisji Finansów Publicznych)

zmiany KRiO i in. (m.in. prowadzone przez mediatorów i ewentualnie prowadzące do mediacji tzw. rodzinne postępowanie informacyjne)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3254 
(stan pod koniec sierpnia: w Sejmie, po pierwszym czytaniu i sprawozdaniu Komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach)
(MS opracowało także projekty rozporządzeń w sprawie elementów ugody mediacyjnej i pouczenia w rodzinnym postępowaniu informacyjnym)

zmiany KRiO (oraz KPC i KK) w Senacie (m.in. opieka naprzemienna)
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html
(stan pod koniec sierpnia: projekt po konsultacjach społecznych)

nowe Ustawa o nieletnich (m.in. rozdział o mediacji)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449
(stan pod koniec sierpnia: wnioskodawca tj. MS ma odnieść się do zgłoszonych uwag)

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej dosystemu kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/
(stan pod koniec sierpnia: ??)

Europejskie standardy dla ośrodków mediacyjnych i mediatorów
https://rm.coe.int/0900001680901dc6
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf

= = = = = = = = = = = = =

     poprzednie wydarzenia i starsze informacje:


27 maja (poprzednio planowany 12 marca), Białystok
e-konferencja WPiA Uniwersytetu w Białymstoku: "Koncepcje władzy rodzicielskiej"
https://www.facebook.com/events/1114173302254670/ 

25 kwietnia - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
- o tym temacie, o pytaniach rodziców w czasie pandemii i standardach pomocy dziecku wobec rozstania
na stronie projektu koordynowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (z udziałem m.in. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych)
http://standardyrozstania.pl/aktualnosci/ 

16 kwietnia, Gdańsk
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

16 kwietnia, Toruń
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

17 kwietnia, Warszawa
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

13 marca, Szczecin
V Szczeciński Salon Mediatora
https://www.szczecin.so.gov.pl/download/agenda-v-sm-1581339428.pdf 

4 marca, Białystok
bezpłatne szkolenie podlaskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://podlaskiecam.pl/jak-swiadomie-kreowac-wizerunek-mediatora-bezplatne-szkolenie-4-marca-2020-r/ 

28 lutego - 1 marca, Toruń
szkolenie w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy": "Konstruowanie ugód w sprawach rodzinnych"
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

28 lutego
- do tej daty można zgłaszać kandydatury do wyróżnienia "Ambasador Mediacji" przyznawanego przez Krajową Radę Radców Prawnych
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/konkurs-ambasador-mediacji-rozpoczety/ 

12 lutego, Gdańsk
bezpłatne szkolenie pomorskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/12-lutego-2020-r.-gda%C5%84sk-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

5 lutego, Lublin
bezpłatne szkolenie lubelskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/ 

4 lutego, Warszawa
konferencja Ministerstwa Rozwoju: "Mediacja i arbitraż w sprawach dotyczących własności intelektualnej"
https://uprp.pl/konferencja-mediacja-i-arbitraz-w-sporach-dotyczacych-wlasnosci-intelektualnej/Text02,58,20062,7,index,pl,searchresult/ 

29 stycznia, Warszawa
seminarium „Cyberbezpieczeństwo i technologia w arbitrażu międzynarodowym – wyzwania i możliwości dla biznesu”
w ramach "SCC World Tour" w Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego
https://polisharbitration.pl/scc-world-tour-w-warszawie/ 

27 stycznia, Lublin
konferencja UMCS i UZP: "Nowe prawo zamówień publicznych" (m.in. mediacja)
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/nowe-pzp-konferencja-w-lublinie/nowe-pzp-konferencja-w-lublinie

24-25 stycznia 2020, Kraków
konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej i Naczelnej Izby Lekarskiej: "Mediacja w medycynie"
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-program-konferencji-8112019-002-29098.pdf 
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-formularz-zgloszeniowy-mediacja-w-medycynie-24-25012020r-krakow-29165.pdf 

24 stycznia, Kielce
panel dyskusyjny świętokrzyskiego CAM na temat mediacji w sprawach gospodarczych
https://cam.siph.com.pl/mediacje-w-sprawach-gospodarczych-panel-dyskusyjny-24-stycznia-2020r/ 

22 stycznia, Kielce
bezpłatne szkolenie świętokrzyskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/22-stycznia-2020-r.-kielce-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

21-23 stycznia 2020, Barcelona
Global Mediation Conference
https://globalmediationconference.org 

17 stycznia, Rzeszów
bezpłatne warsztaty Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dla studentów: "Jak radzić sobie z konfliktami?
https://sztukarelacji.wsiz.pl/warsztaty/jak-radzic-sobie-z-konfliktami 

17 stycznia, Mediolan
27. Forum Centrów Mediacji
https://www.uianet.org/en/events/27th-world-forum-mediation-centres 

14 stycznia, Warszawa
Konferencja Międzynarodowego Centrum Mediacji we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej: "Mediacja gospodarcza w sporach z sektorem publicznym"
z udziałem przedstawicieli kierownictw m.in. Min. Infrastruktury, Min. Funduszy i Polityki Regionalnej, m.st. Warszawy, NIK, UZP, PGRP, GDDKiA, PKP PLK oraz biznesu
https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/konferencja-mediacje-gospodarcze-w-sporach-z-sektorem-publicznym.html 
[zapraszam serdecznie jako moderator jednego z dwóch paneli]

10 stycznia, Warszawa
konferencja Uniwersytetu SWPS: "Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/20981-ochrona-rodziny-w-ujeciu-interdyscyplinarnym-wspolczesne-problemy-i-wyzwania 

-------- 2019 rok --------

13 grudnia, Kielce
panel świętokrzyskiego CAM: "Mediacje w sprawach gospodarczych"
https://cam.siph.com.pl/mediacje-w-sprawach-gospodarczych-panel-dyskusyjny-3/ 

12 grudnia, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

12 grudnia, Gdańsk
Salon Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
http://gdansk.so.gov.pl/mediacje

12 grudnia, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

10 grudnia, Kraków
konferencja: "Mediacja rówieśnicza szansą na lepszą przyszłość"
http://bezpieczny.krakow.pl/konferencja-mediacja-rowiesnicza-szansa-na-lepsza-przyszlosc-10-12-2019-r/

9 grudnia, Kraków
panel małopolskiego CAM: "Skuteczna mediacja w biznesie"
http://www.malopolskiecam.pl/aktualnosci/45-panel-dyskusyjny-skuteczna-mediacja-w-biznesie.html

9 grudnia, Warszawa
konferencja UKSW: "Sąd w sprawach cywilnych - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda"
http://unikonferencje.pl/konferencja/10845-sad-w-sprawach-cywilnych-stan-de-lege-lata-i-postulaty-de-lege-ferenda 

6-8 grudnia, Białystok
międzynarodowa konferencja CM przy NRA: "Prawo i mediacja" (początkowo planowana na wrzesień)
http://centrummediacji.nra.pl//upload/Mi%C4%99dzynar.%20Konf.%20Prawo%20i%20Mediacja,%20Bia%C5%82ystok.pdf 
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-prawo-i-mediacja-program-bilingual-final-version-28766.pdf 

6 grudnia, Warszawa
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

6 grudnia, Poznań
konferencja SWPS i PozCM: "Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach"
http://mediacjecentrum.poznan.pl/sprawiedliwosc-naprawcza-w-konfliktach-konferencja/ 

3 grudnia, Warszawa
seminarium SA KIG i WPiA UW: "Nowe granice arbitrażu"
https://sakig.pl/aktualnosci/fotorelacja-z-seminarium-nowe-granice-arbitrazu

jesień/koniec roku
spodziewane przetargi na świadczenie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej
m.in. ze świadczeniem bezpłatnej mediacji (z ograniczeniami określonych sytuacjach, dla uprawnionych),
wedle wchodzących zasadniczo w życie od 2020 r. przepisów ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001255 

29 listopada, Warszawa (przełożona z 8.11)
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/  

29 listopada - 1 grudnia, Warszawa
szkolenie projektu "Mediacyjne NGOsy": "Ustawa o ochronie danych osobowych w praktyce ośrodka mediacyjnego"
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

29 listopada, Łódź
IV Łódzki Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Łodzi
https://lodz.so.gov.pl/czwarty-salon-mediatora,new,mg,141.html,1143


28 listopada, Warszawa
mediacyjna konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości: "Kultura mediacji" (początkowo planowana na wrzesień)
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/konferencja-ministerstwa-sprawiedliwosci-pt-kultura-mediacji-232008/?source=directory 

25 listopada, Gorzów Wielkopolski
panel lubuskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz CAMów"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-w-polsce-z-perspektywy-przedsiebiorcow-oraz-cam-ow/

25-26 listopada, Warszawa
6. edycja Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR: "Roszczenia w budownictwie: strategie dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi"
https://konferencja.sidir.pl/ 

23 listopada, Warszawa
warsztaty Mediatorzy.pl: Mediacja w międzynarodowych sprawach spadkowych
http://mediatorzy.pl

22 listopada, Kielce
panel świętokrzyskiego CAM: "Mediacje w sprawach gospodarczych"
[zapraszam na to wydarzenie jako jeden z panelistów]

20 listopada, Kraków
panel małopolskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://www.malopolskiecam.pl/aktualnosci/43-panel-mediacja-gospidarcza.html 

20 listopada, Toruń
konferencja 2 studenckich kół naukowych UMK: "Mediacja w sprawach rodzinnych"
https://www.facebook.com/events/434836543713467/ 

18 listopada, Lublin
konferencja w Areszcie Śledczym: "Mediacja bezpośrednia i pośrednia w warunkach izolacyjnych"
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/konferencja-mediacja-posrednia-i-bezposrednia-w-warunkach-izolacji-18112019-r,new,m1,282,302.html,384 

17-24 listopada
Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej

15 listopada, Gdańsk
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_gdansk_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

14 listopada, Wrocław
konferencja doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: "Mediacja szansą na porozumienie"
https://www.facebook.com/events/448574815869418/ 

13 listopada, Lublin
kolejne Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/kolejne-lubelskie-mediacyjne-forum-otwartych-drzwi-13112019-r,new,m1,282,302.html,380 

7 listopada, Wrocław
konferencja: "Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje"
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/wroclaw/konferencja-dla-mediatorow-obywateli-pt-rola-mediatora-w-nowym-otoczeniu-prawnym-zmiany-w-kpc-a-mediacje-237352/?source=directory

7 listopada, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/
7 listopada, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

6 listopada, Warszawa
spotkanie MCM w Brytyjskiej Izbie Gospodarczej: Kompetencje miękkie prawnika a ADR - narzędzia przydatne w mediacji
https://mcm.org.pl/info.html 

25 października, Warszawa

konferencja: "Różne oblicza dialogu - homo dialogicus"

24 października, Oława
VIII Oławska Konferencja Mediacyjna
https://konferencjamediacyjna.pl/ 

24 października, Gorzów Wielkopolski
panel dyskusyjny lubuskiego CAM na temat mediacji gospodarczej

23 października, Kraków
konferencja UPJP2 i Ignatianum: "Oblicza mediacji dzisiaj i jutro"
http://www.upjp2.edu.pl/konferencje-sesje/oblicza-mediacji-%E2%80%93-dzisiaj-i-jutro-%E2%80%93-og%C3%B3lnopolska-konferencja-naukowo-%E2%80%93-techniczna

21 października, Płock
konferencja Sądu Okręgowego w Płocku i PCM O/Warszawa: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://www.plock.so.gov.pl/zaproszenie-na-konferencje-21-pazdziernika-2019r,new,mg,127,131.html,1001 

18 października, Poznań
konferencja PCM O/Poznań: „Jak budować mosty współpracy”
http://konferencjapcm.pl/

18 października, Szczecin
Szczeciński Salon Mediatora SM Consensus i SO w Szczecinie
https://www.facebook.com/events/1349879131849794/ 

18 października, Kraków
konferencja SO Kraków dla sędziów, ławników, pełnomocników, kuratorów, mediatorów: "Dziecko wobec rozstania rodziców"
http://www.krakow.so.gov.pl/ty,m,m1,37,234 

18 października, Olsztyn
VI Olsztyńskie Forum Mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

17-18 października, Strasburg
Spotkanie Grupy Roboczej CEPEj ds. Mediacji
(m.in. na temat: przygotowania do mediacji sędziów, pełnomocników i notariuszy; rozwoju mediacji karnej; studium wykonalności konwencji mediacyjnej)

17 października, Siedlce
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Siedlce
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/17-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-siedlce-panel-dyskusyjny-mediacja-jak-skutecznie-j%C4%85-promowa%C4%87-w-%C5%9Brodowisku-s%C4%99dzi%C3%B3w-prokurator%C3%B3w-i-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w 
[zapraszam na to wydarzenie jako jeden z panelistów]

17 października, Warszawa
konferencja: "Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży - aspekty teoretyczne i praktyczne"
https://www.konferencja.ppbw.pl/

17 października, Łódź
debata łódzkiego CAM: "Miasto - mediacja - biznes"
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/miasto-mediacja-biznes-debata-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji/

17 października, Gdańsk
panel pomorskiego CAM z WPiA UG i SO w Gdańsku: "Mediacja - dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa"
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/gdansk/mediacja-dobre-rozwiazanie-dla-biznesu-i-sadownictwa-232551/?source=directory 

17 października, Zamość
konferencja Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy" i Sądu Okręgowego w Zamościu: "Mediacja - rozmowa mimo różnic"
https://mediatorzy-polscy.eu/news/konferencja-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-w-sadzie-rejonowym-w-zamosciu/ 

17 października, Bydgoszcz
Forum mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

17 października, Rzeszów
konferencja Sądu Okręgowego w Rzeszowie: "Mediacja ma moc na Podkarpaciu"
https://www.rzeszow.so.gov.pl/files/Tydzien_Mediacji_1.pdf 

15 października, Ostrołęka
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Ostrołęka
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/15-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-ostro%C5%82%C4%99ka-panel-dyskusyjny-mediacja-zagadnienia-praktyczne 

16 października, Lublin
kolejne, organizowane przez SO w Lublinie: "Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi"

16 października, Radom
konferencja SO Radom i PCM O/Radom: „Mediacja – aspekty prawne i praktyczne. Rola pełnomocnika w mediacji”.
https://www.radom.so.gov.pl/download/obchody-miedzynarodowego-dnia-mediacji-i-tygodnia-mediacji-2019-zaproszenie-1569313453.pdf 

15-16 października, Olsztyn
panele CAM Olsztyn: "Warmińsko-Mazurskie Forum Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych"
http://cam.olsztyn.pl/article/panel-dyskusyjny-warminsko-mazurskie-forum-wymiany-doswiadczen-mediacyjnych-iii-15-kropka-10-kropka-2019-iv-16-kropka-10-kropka-2019

14 i 17 października, Bydgoszcz
panele CAM Bydgoszcz: "Kujawsko-Pomorskie Forum Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych"
http://cam.bydgoszcz.pl/article/panel-dyskusyjny-kujawsko-pomorskie-forum-wymiany-doswiadczen-mediacyjnych-iii-14-kropka-10-kropka-2019-iv-17-kropka-10-kropka-2019

14 października, Chrzanów
Salon Mediacji: Rola sędziego i pełnomocnika procesowego w promocji oraz rozwoju mediacji"
http://www.chrzanow.sr.gov.pl/salon-mediacji-2019-r,new,mg,3,37.html,282 

14 października, Bydgoszcz
Forum mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy


14-18 października Tydzień Mediacji i 17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji / Conflict Resolution Day
szereg aktywności i wydarzeń promujących mediację w całej Polsce; standardowo: dyżury mediatorów, spotkania mediatorów i sędziów, "lekcje sądowe" z inscenizacją mediacji, prezentacje, plakaty, ulotki itp. imprezy ponadlokalne - poniżej
zbiorcza lista wydarzeń Tygodnia Mediacji organizowanych przez Sądy
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wydarzenia-organizowane-przez-sady-z-okazji-dnia-i-tygodnia-mediacji-2019 

11 października, Koszalin
Koszaliński Salon Mediatora
https://koszalin.so.gov.pl/index.php?p=new&idg=mg,3,37&id=268 

11 października, Warszawa
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa,_1110_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

11 października, Wrocław
konferencja doktorancko-studencka na WPAiE UWr: "Profesjonalizm mediatora, prawnika i urzędnika w mediacjach"
https://www.facebook.com/112243506820863/photos/a.119999496045264/131909498187597/?type=3&theater 

10-11 października, Wrocław
IV spotkanie ADR Study Space / Konferencja U.Wr., P.Opol., wrocławskich OIRP i ORA: "Standardy mediacji w Europie"
https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/990 

10 października, Gdańsk
bezpłatne seminarium prawno-technicznie kancelarii DZP i firmy CAS: "Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowywania roszczeń"
https://www.dzp.pl/konferencje/1106-waloryzacja-kontraktow-budowlanych-strategie-prawne-oraz-metodyka-przygotowania-roszczen 

9-10-11 października, Ciechocinek
25 Konferencja naukowo-techniczna Sekocenbud (m.in. rryzyka, roszczenia i spory w zamówieniach publicznych)
https://www.sekocenbud.pl/konferencja/ 

5 października, Warszawa
konferencja WSNS Pedagogium: "Szkoła bez hejtu"
https://pedagogium.pl/nauka/konferencje/bezhejtu/ 

4 października, Poznań
panel dyskusyjny wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych, pracowniczych i karnych
https://caim.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/04.10-program-panelu-dys..pdf 

3 października, Kraków
CM OIRP Kraków: I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny dla Biznesu
https://negocjacjeimediacje.biz 

3 października, Warszawa
panel dyskusyjny CAM Lewiatan w SO Warszawa: "Przyszłość mediacji cywilnej w Polsce w świetle najnowszych zmian KPC. Negocjacje i mediacje w praktyce organów ścigania i sądów karych"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/3-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-warszawa-panel-dyskusyjny-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-mediacji-cywilnej-w-polsce-w-%C5%9Bwietle-najnowszych-zmian-do-kodeksu-post%C4%99powania-cywilnego.-negocjacje-i-mediacje-w-praktyce-organ%C3%B3w-%C5%9Bcigania-i-s%C4%85d%C3%B3w-karnych 

1-2 października, Lublin
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 


30 września, Katowice
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/30-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-katowice-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

30 września - 1 października, Kielce
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych kieleckiego CAM
https://cam.siph.com.pl/szkolenie/ 
   
28-29 września, Łódź

bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych łódzkiego CAM
http://www.cam-lodz.pl/wydarzenia/szkolenie-dla-mediatorow-28-29-wrzesnia/ 

27 września, Warszawa    (Uwaga!: termin konferencji nieaktualny, nowy zostanie podany wkrótce)
konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości (w związku z Tygodniem Mediacji): "Etyka w mediacji"
4 panele: kodeks etyki mediatora, sąd a mediator, mediator a pełnomocnik, odpowiedzialność mediatora

27 września, Łódź
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/szkolenie-z-public-relations/ 

27 września, Londyn
Konferencja CIArb.: Mediation Symposium 2019 - Mediation in Times of Crises
https://www.ciarb.org/events/mediation-symposium-2019/ 

26-28 września, Toruń

szkolenie dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy": "Alienacja rodzicielska" (100zł w tym noclegi i posiłki)
http://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

26-27 września, Toruń
konferencja UMK i Court Watch Polska: "Udział Obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości" (m.in. o ADR) 
https://courtwatch.pl/in-english/conference-2019/ 

26 września, Białystok
panel podlaskiego CAM o mediacji w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego
https://podlaskiecam.pl/vi-wschodni-kongres-gospodarczy-26-09-2019-9-30-11-00-panel-mediacje-i-arbitraz/ 

25 września, Poznań
panel dyskusyjny wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych i karnych
https://caim.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/25.09-program-panelu.pdf 

25 września, Kielce
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/25-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-kielce-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

24-25 września, Lublin
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 

21-22 września, Warszawa
Konferencja Uniwersytetu SWPS: "Dialog motywujący wczoraj dziś i jutro" (tematyka bliższa terapii; impreza płatna)
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/20524-dialog-motywujacy-wczoraj-dzis-i-jutro 

20 września, Kielce
podczas targów Kielce Bike Expo - stoisko C-24 i panel kieleckiego CAM: "Biznes Wybiera Mediacje"

19 września, Gdańsk
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/19-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-gda%C5%84sk-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

19 września, Rzeszów
panel podkarpackiego CAM:„Mediacje gospodarcze – transakcje i kontrakty. Koszty i korzyści” 
http://cam.rzeszow.pl/panele-dyskusyjne/ 

17 września, Bydgoszcz
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/17-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-bydgoszcz-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji

16 września, Żyrardów  
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SR w Żyrardowie: "Mediacja - od teorii do praktyki"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/16-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-%C5%BCyrard%C3%B3w-panel-dyskusyjny-mediacja-od-teorii-do-praktyki
[zapraszam na to wydarzenie jako współprowadzący]

16 września, Łódź
panel na temat mediacji podczas łódzkiego Europejskiego Forum Gospodarczego; sprawozdanie:
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/o-mediacjach-w-biznesie-za-nami-xii-edycja-lodzkiego-europejskiego-forum-gospodarczego/

14-15 września, Katowice
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych śląskiego CAM
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/szkolenie-z-mediacji-gospodarczych-dla-mediatorow-wrzesien-2019/ 

13 września, Warszawa
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

11-12 września, Kraków
CM OIRP Kraków: "Kongres Mediacji" (poświęcony mediacji gospodarczej i administracyjnej - II Dzień mediacji Administracyjnej )
http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci-cmg/kongres-mediacji-2019-ii-dz