Jakub Świtluk

tel.: 603 779 833, e-mail: mediator@switluk.pl biuro@mediator.waw.pl  

zawodowy, "pełnoetatowy" mediator od 2010 roku, ponadprzeciętny procent ugód, wielomilionowe WPSy, ekspert w sporach z udziałem firm i instytucji;
wyjątkowe przygotowanie - ok. 600 godzin edukacji i superwizji mediacyjnej, walidacja ZSK, 4 dyplomy akademickie;
wieloletni popularyzator, trener mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, wykładowca i egzaminator na studiach podyplomowych dla mediatorów gospodarczych (ok. 1000 godzin dydaktycznych);
prelegent, panelista i organizator konferencji mediacyjnych (m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Adwokackiej, Sądów Okręgowych w Warszawie, Siedlcach i Lublinie i in., Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Centrum Mediacji);

mediator stały (wpisany na listy Prezesów Sądów Okręgowych: w Warszawie (Warszawa i Warszawa-Praga), Lublinie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Siedlcach, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie);
mediator/członek ośrodków i organizacji mediacyjnych:

  • Centrum Mediacji Lewiatan (przy Konfederacji Lewiatan; dawniej także CAM Koordynator)
  • Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej
  • Międzynarodowego Centrum Mediacji / International Mediation Centre (przy pięciu międzynarodowych izbach gospodarczych) 
  • Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM Lublin)
  • Polskiego Centrum Mediacji (PCM)
  • Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
  • Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (2013-23);
redaktor jedynego ogólnopolskiego kalendarium wydarzeń mediacyjnych www.oMediacji.pl

   wykształcenie
- Prawo - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Podyplomowe Studium Marketingu - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przerwane w związku z awansem)
- Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska z London Business School, HEC Paris i NHH Bergen
- Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Laboratorium Psychoedukacji (z "Grupą otwarcia")
- Podyplomowe Studia Mediacja Gospodarcza z Elementami Wiedzy Pozaprawnej - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
- certyfikat walidacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych" zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK)

   pozamediacyjne doświadczenie zawodowe
m.in. dyrektor oddziału, dyrektor handlowy, doradca zarządu, główny specjalista, kierownik w biurze zarządu, sales manager, key account manager; firmy o różnej wielkości i strukturze (m.in. grupy giełdowe i sieci międzynarodowe) w branżach takich jak usługi B2B, informatyka, zarządzanie nieruchomościami, edukacja, wydawnictwo, podróże i MICE, finanse; 
także NGO - wiceprzewodniczący oddziału izby gospodarczej, prezes oddziału i członek centralnej komisji stowarzyszenia;
również przedsiębiorca, wspólnik spółki cywilnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej
(...a w czasach studenckich: przewodnik górski (beskidzki), terenowy i miejski, pilot wycieczek zagranicznych, instruktor przewodnictwa, wykładowca i egzaminator, specjalizujący się w wielokulturowości Karpat ;)

   szkolenia i kursy z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów (łącznie ze studiami podyplomowymi jw. - ok. 600 godzin edukacji mediacyjnej) 
- kilka szkoleń z zakresu negocjacji (m.in. CS JET, Lubelska Fundacja Rozwoju i in.)
- Szkolenie podstawowe (wg standardów Rady ds. ADR) i w sprawach karnych (Polskie Centrum Mediacji)
- Specjalistyczne szkolenie z mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych (PCM)
- Specjalistyczne szkolenie z mediacji w sprawach rodzinnych (PCM)
- Mediacje gospodarcze – warsztaty doskonalące (PCM)
- Przygotowanie i formułowanie ugód w sprawach gospodarczych – warsztaty doskonalące (PCM)
- Konflikty w wykorzystaniu zasobów naturalnych ( CE2 i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
- dwa seminaria: Mediacje na rynku finansowym (CMSP KNF)
- Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów  (Mazowieckie CAM / CM Lewiatan)
- Zarządzanie konfliktem w organizacji – mediacje pracownicze (Markert Mediacje)
- Specjalistyczne szkolenie z konstruowania ugód zawartych w toku mediacji i negocjacji (CM Lewiatan)
- Metody zapobiegania sporom korporacyjnym i ich rozwiązywania (Akademia Lewiatana)
- Facylitator dialogu, komunikacja w kulturze dialogu - warsztaty (PCM)
- Specjalistyczne szkolenie z konstruowania ugód w mediacji – poziom zaawansowany (CM Lewiatan)
- Mediacja w postępowaniu administracyjnym (Partners Polska)
- Rozwód – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
- Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy. Procedura Niebieskiej Karty (DCP)
- Metoda dialogu motywującego (DCP)
- Mediacje gospodarcze dla mediatorów (CAM Koordynator / CM Lewiatan)
- Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń w kontraktach budowlanych PZP i FIDIC (SIDiR)
- Public relations dla mediatorów (CAM Koordynator / CM Lewiatan)
- RODO dla mediatorów (Sąd Okręgowy w Warszawie)
- Mediacja w międzynarodowych sprawach cywilnych i spadkowych (Mediatorzy.pl / projekt Fomento)
- Mediacja z udziałem podmiotów sektora publicznego w sprawach z zakresu spornych należności cywilnoprawnych (CM NRA)
- Mediacje gospodarcze (CAM Lublin/KUL)
- Mediacje cywilne (zgodnie z kwalifikacją ZSK; CM Lewiatan w Projekcie KRM) zakończone walidacją
- szereg webinarów dot. mediacji (m.in. gospodarczej, pracowniczej, z podmiotami publicznymi, online) 
- cykl webinarów kancelarii DZP na temat prawa zamówień publicznych i umów o usługi budowlane
a także
- warsztaty i wykłady zagranicznych ekspertów mediacji. m.in.: prof. G. de Palo, dr A. Grossman, dr T. R. Henschell, Lars Otto Justad
- otwarte i zamknięte konsultacje Min. Sprawiedliwości, Min. Gospodarki i SO w Warszawie dotyczące regulacji prawnych i standardów mediacji
- panele dyskusyjne na temat mediacji z udziałem przedstawicieli biznesu, sądownictwa, ministerstw
- dziesiątki konferencje na temat sporów i mediacji m.in. w sektorze publicznym i zamówieniach publicznych, budownictwie, infrastrukturze, rynku finansowym, administracji, w sprawach sądowoadministracyjnych, transgranicznych, rodzinnych, cywilnych, pracy itd.
- wydarzenia środowisk mediacyjnych: Salony Mediacji i Salony Mediacji Gospodarczej, aktywność w Klubie Mediatorów
- superwizje grupowe dla mediatorów - od 2017 (Ośrodek Mediacja.edu.pl, "Mediacyjne NGO'sy" i CAM-Koorydnator)
- szereg szkoleń z zakresu zarządzania, negocjacji, komunikacji, sprzedaży, zasobów ludzkich, PR, poszczególnych branż, kurs trenerski SKTiZ Matrik i inne 

  doświadczenie w mediacjach gospodarczych
- branże: podmioty i zamówienia publiczne, budownictwo, inwestycje drogowe, kolejnictwo, bankowość, ubezpieczenia, finanse, fundusze europejskie, informatyka, telekomunikacja, e-commerce, instalacje przemysłowe, górnictwo, energetyka, motoryzacja, media, reklama, poligrafia, usługi doradcze i prawnicze, medycyna, farmacja, ochrona zdrowia, szkolnictwo, nieruchomości, handel wielkopowierzchniowy, produkcja spożywcza, ochrona osób i mienia, hotelarstwo, turystyka, transport, spedycja...
- podmioty i sytuacje: od osób fizycznych po spółki giełdowe i koncerny międzynarodowe, organy administracji rządowej i samorządu, firmy państwowe i komunalne, spółdzielnie i wspólnoty, szkoły wyższe, obcokrajowcy i podmioty zagraniczne, podmioty w upadłości i restrukturyzacji, wielość podmiotów i postępowań, zamówienia publiczne
- wartości przedmiotu sporu: od kilkuset złotych do kilkuset milionów złotych

  inne rodzaje mediacji
- szeroko rozumiane sprawy rodzinne, w tym plany wychowawcze, alimenty, wspólne korzystanie z nieruchomości
- inne sprawy cywilne - zwłaszcza podziały majątku i spadku
- sprawy z zakresu prawa pracy
- spory zbiorowe
- spory w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
- spory wewnątrzorganizacyjne
- spory konsumenckie
- sprawy karne i z nieletnim sprawca czynu zabronionego

   działalność edukacyjna i na rzecz popularyzacji mediacji (m.in. ok. 1000 godzin szkoleniowych)
- doszkalanie mediatorów i szkolenie kandydatów na mediatorów w ramach Projektu KRM, dla trzech z czterech Partnerów Lidera tj. Ministerstwa Sprawiedliwości: KUL, RIGP, CIAPP 
- prowadzenie kilkunastu tematów zajęć na studiach podyplomowych dla mediatorów gospodarczych (Kraków, Lublin, Rzeszów)
- szkolenie mediacyjne studentów Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
- prowadzenie szkoleń i przygotowanie materiałów w projekcie "Eko-mediator" (PCM z CE2 Centrum Edukacji)
- szkolenie mediatorów-stażystów (kilkanaście osób 2013-16)
- pomysł godła promocyjnego KNF "Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji", nadawanego przez KNF od 2015 roku 
- zainicjowanie i koordynacja (2011-15; PCM) dyżurów mediatorów w sądach Apelacji Warszawskiej, Lubelskiej i Łódzkiej
- organizacja i prowadzenie spotkań sędziów i mediatorów dotyczących praktyki współpracy
- współprowadzenie kilku paneli dyskusyjnych na temat mediacji CM Lewiatan (CAM Koordynator) i CAM Kielce
- współpraca w propagującej mediację akcji społecznej PCM "Mediacja Czyni Cuda"
- udział w Międzynarodowych Dniach Mediacji i Tygodniach Mediacji (dyżury PCM i CM Lewiatan, mediacyjna część "lekcji sądowej")
- prowadzenie spotkań informacyjnych na zlecenie wydziałów gospodarczych i cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie (2016-18)
- dyżury mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Sądzie Gospodarczym (2017-20)
- udział w Salonach Mediacji i Salonach Mediacji Gospodarczej, także jako organizator, prelegent i moderator (m.in. "Mediacja z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych" w styczniu 2019);
- wypowiedzi na większości ważniejszych konferencji poświęconych mediacji

media/multimedia:
- szereg wypowiedzi, artykuł, wywiad dla portalu Prawo.pl (Wolters Kluwer):
prawo.pl/wyszukiwarka/szukaj.html?query=mediacja#%C5%9Bwitluk
- wystąpienia na konferencjach mediacyjnych Adwokatury:
Poznań 2022 - potrzeba weryfikacji mediatorów w przyszłym KRM:  youtu.be/UB85oo0ONEU?t=3804
Białystok 2021 - błędy współpracy mediatorzy-pełnomocnicy:  youtu.be/W2-wIe4sET0?t=8820
- warsztat o ugodach na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości:  fb.com/mediacja.gov/videos/585461636083824 (ostatnia godzina - od 5:08:00)
- "O regulacji kwalifikacji mediatorów cywilnych de lege lata i de lege ferenda" w monografii Ministerstwa Sprawiedliwości (2021): gov.pl/web/sprawiedliwosc/publikacja-mediacja-w-kierunku-ugody2
- "Czas na mediację!" w Gazecie Prawnej: praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1446896,mediacja-spory-rezydenci-sluzba-zdrowia-wynagrodzenie...