(aktualizacja wpisu na listę stałych mediatorów - treść docelowa tj. dotychczasowa plus uzupełnienie wg wniosku)

          (rubryka: Wykształcenie Odbyte Szkolenia)

wykształcenie:
- magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Executive MBA, Politechnika Warszawska - Szkoła Biznesu z London Business School, HEC Paris, NHH Bergen
- Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Laboratorium Psychoedukacji
- Mediacja w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

szkolenia, kursy:
- specjalistyczne szkolenie zgodne ze "Standardami szkolenia mediatorów", Polskie Centrum Mediacji
- specjalistyczne szkolenie Mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracy, Polskie Centrum Mediacji
- specjalistyczne szkolenie uzupełniające Mediacje w sprawach rodzinnych, Polskie Centrum Mediacji
- warsztaty doskonalące Mediacje cywilne i gospodarcze, Polskie Centrum Mediacji
- warsztaty doskonalące Formułowanie ugód w sprawach gospodarczych, Polskie Centrum Mediacji
- warsztaty Identyfikacja i rozwiązywanie problemów zrównoważonego rozwoju, Centrum Szkoleń CE2 i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- seminaria Mediacje na rynku finansowym, Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego
- szkolenie dla mediatorów Techniki mediacji, Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji Lewiatan
- mediacje pracownicze Zarządzanie konfliktem w organizacji, Markert Mediacje
- Konstruowanie skutecznej ugód zawartej w mediacji, CM Lewiatan
- Metody zapobiegania sporom korporacyjnym i ich rozwiązywania, Akademia Lewiatana
- Facylitator dialogu, komunikacja w kulturze dialogu – warsztaty, PCM
- Konstruowania skutecznej ugód zawartej w mediacji (2), CM Lewiatan
- Mediacja w postępowaniu administracyjnym, Fundacja Partners Polska
- Rozwód, rozpad rodziny i strata – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
- Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej i procedura Niebieskiej Karty, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
- Mediacje gospodarcze dla mediatorów, Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator
- Metoda dialogu motywującego, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń (PZP i FIDIC), Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
- RODO – ochrona danych osobowych dla mediatorów, Sąd Okręgowy w Warszawie
- Mediacje w międzynarodowych sprawach spadkowych, FOMENTO Fostering Mediation in cross-border civil and succession matters
- Mediacje z udziałem podmiotów publicznych, CM Naczelna Rada Adwokacka
- Szkolenie z mediacji gospodarczej, Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
- cykl webinarów kancelarii DZP na temat prawa zamówień publicznych i umów o usługi budowlane
- superwizje dla mediatorów 2017-2020
- wykłady i warsztaty zagranicznych ekspertów mediacji: prof. G. de Palo, dr A. Grossman, dr T. R. Henschell, L. O. Justad i in.
- kursy i szkolenia z zakresu negocjacji, komunikacji i zarządzania
- konferencje i konsultacje Ministerstwa Sprawiedliwości i Gospodarki i robocze spotkania z sędziami
- dziesiątki konferencji mediacyjnych, także organizator i prelegent Salonów Mediacji oraz paneli dyskusyjnych CAM i MCM 
- również trener mediacji oraz wykładowca i egzaminator na studiach podyplomowych dla mediatorów gospodarczych


          (rubryka: Specjalizacja)


mediacje z sektorem publicznym:
organy i podmioty gospodarcze państwowe i samorządowe,
w tym zamówienia publiczne;

mediacje gospodarcze:
budownictwo, drogi i infrastruktura, finanse, ubezpieczenia i bankowość,
nieruchomości, sieci handlowe, telekomunikacja i informatyka, edukacja,
usługi prawne i doradcze, hotelarstwo i turystyka, media i reklama,
przemysł ciężki, energetyka i górnictwo, transport i logistyka,
farmacja i ochrona zdrowia, podmioty w upadłości, restrukturyzacji, mediacje administracyjne i sądowoadministracyjne;

mediacje z zakresu prawa pracy i wewnątrzorganizacyjne;

mediacje cywilne:
m.in. podziały współwłasności i spadków,
spory konsumenckie, wspólnoty i spółdzielnie;

mediacje rodzinne:
plany opieki, kontakty z dziećmi, korzystanie z lokalu i in.


          (rubryka: Listy)


Centrum Mediacji Lewiatan

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Międzynarodowe Centrum Mediacji – International Mediation Centre

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Polskie Centrum Mediacji